There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Slik legger du opp planarbeidet - PublicTemplates
 
 
 

Slik legger du opp planarbeidet


Hvorfor trenger vi å planlegge det rusmiddelpolitiske arbeidet? Her  vil du finne argumneter for dette planarbeidet og hvordan du kan legge det opp.

En sentral del i dette arbeidet er at forhold som:

 • tilgjengelighet,
 • forbruk
 • rusmiddelskader,

- bør beskrives og vurderes. Det er  viktige at beskrivelsen og vurderingene gjenspeiler virkeligheten i egen kommune og at den oppfattes som realistisk og relevant for dere som skal ta beslutninger om og jobbe med problemstillingene.

Starten på beskrivelsen av egen kommune

Det er viktig at vi i starten av planarbeidet samler inn informasjon og vurderer hva som er relevant for å beskrive russituasjonen i egen kommune. Vi må med andre ord gjøre oss opp noen meninger i starten om hvor omfattende bør vår plan være, er det særlige grupper og områder i kommunen vi bør ha fokus på, hvilken kompetanse på rusområdet har kommunen med mer? Følgende spørsmål vil kunne være til hjelp for å komme i gang med en slik konkretisering:

 • Hva har vi og hva mangler vi av informasjon for å igangsette planarbeidet?
 • Hvilke tidligere planer og uredninger i vår kommune vil inngå
 • Hvile fagkompetanse innenfor dette feltet rår kommunen over.
 • Hva omfatter ”rusfeltet” i vår kommune ?
 • Hvor vidt ønsker vi at planen skal favne
 • Hvilken målgruppe gjelder planen for ?
 • Alle kommunens innbyggere, rusavhengige, ungdom…..?
 • Hvilke arena i kommunen er sentrale?
 • Skal dere ha fokus på både skolen, hjem/familie, arbeidsplasser, fritidsarena, restauranter/puber med mer – eller velge ut noen ?

En slik systematisering av informasjon er starten på en kartlegging av russituasjonen i egen kommunen. Det er viktig at vi tidlig gjør oss opp meninger rundt disse spørsmålene. Vi skal om litt komme med eksempler på hvor og hvordan du kan gå frem.

Planer – allerede prioriterte målgrupper og innsatsområder i kommunen

Kommunen har trolig en rekke planer, på forskjellig nivå. Både når det gjelder de overordnede planen som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan det ligge tydelig føringer og prioriteringer med relevans for rusmiddelpolitisk handlingsplan. Men også i andre planvedtak kan det være tatt beslutninger som legger føringer.

I kartleggingen av russituasjonen i kommunen er det et poeng å få oversikt over andre vedtatte mål, strategier og prioriteringer, slik at det i senere faser av arbeidet kan ryddes opp i eventuelle målkonflikter, paradokser eller samordningsgevinster.

Det er også et poeng å synliggjøre ulike faggruppers oppgaver i forhold til de grupper eller arenaer man skal gjøre en spesiell innsats på. Dette kan være en type kartleggingsoppgave eller beskrivelse som bør gjøres senere i planprosessen – når det er gjort veivalg med hensyn til prioriteringer. Gjennom en tydeliggjøring av ansvar og hva de enkelte enhetene ”måles på”, vil det være enklere å fordele ansvar i tverretatlig samarbeid.

 

Nasjonal russtatistikk og forskning også viktig for din kommune.

Selv om planarbeidet har fokus på egen kommune bør vi også hente informasjon både fra nasjonalt nivå. Dette fordi forbruksmønstre som:

 • alkoholforbruk blant ungdom,
 • debutalder for alkohol og
 • narkotikabruk blant ungdom 

er mye likt i norske kommuner og man kan derfor legge nasjonale tall og vurderinger til grunn. Det er både faglig lurt og lite kostnadskrevende. Statistikk og beskrivelser fra Statens institutt for rusmiddelforskning  SIRUS (fra 2016 Folkehelseinstituttet),– finnes tilgjengelig på deres hjemmesider og vil være til god hjelp.

I tillegg finner vi en rekke ungdomsundersøkelser som beskriver ungdomstrender med overførbarhet til norske kommuner ved å gå inn på NOVAs hjemmesider. 

Nasjonal og kommunal statistikk for sosiale problemer på en rekke ulike områder vil man finne ved å klikke seg inn på SSBs sider å søke på ”hjulet”.

Uansett hva vi velger ut av nasjonale statistikker og utredninger på rusfeltet må vi vurdere om dette har relevans for vår egen kommune.

Lokale informanter i arbeidet

Det finnes mye kompetanse i kommunen som kan være til, hjelp med å beskrive russituasjonen. Verdien av å innhente informasjon fra alle må vurderes. Det tar tid. Man kan evt. samle mange av disse lokale kreftene til et møte, der de har fått et klart oppdrag på forhånd om å presentere de viktigste vurderinger (fra sitt ståsted) innenfor en gitt tidsramme. Det kan også åpnes for noe meningsutveksling om beskrivelsene. Ressurspersoner i kommunen som kan bidra med informasjon om ulike sider ved russituasjonen er:

 • Helsesøster/helsestasjon
 • Politi
 • Legevakt/sykehus
 • Kulturarbeidere/ungdomsklubb
 • Lærere
 • Sosialetat
 • Ungdomsråd
 • Brukergrupper til rusavhengige
 • Ansvarlige for skjenkeløyver og skjenkepolitikk i kommunen/skjenkekontrollører
 • Evt. andre (lokalkunnskap vil avgjøre hva dere oppfatter som relevant)

Kommunale nøkkeltall i beskrivelsen av russituasjonen

De fagfolk og ressurspersoner som blir benyttet i arbeidet kan bidra med viktige opplysninger som har relevans for forbruksmønsteret, igangsatte tiltak for å hindre negativ ”rusutvikling”, samt oversikt over tilbudet og etterspørselen av alkohol i kommunen. Økt tilbud og etterspørsel etter alkohol kan settes i sammenheng med overforbruk av alkohol og rusrelaterte skader. Ut i fra dette bør vi derfor samle inn og vurdere følgende :

Informasjon knyttet til utøvelse av alkoholloven:

 • Registrering av alkoholomsettingen i kommunen
 • Antall skjenke og salgssteder i kommunen
 • Kommunale regler for åpnings – og lukke tider
 • Hvor ofte foretas det kontroll av skjenke – og salgssteder
 • Oversikt over hvilke salg – og skjenke steder som har mistet bevilling  

Informasjon knyttet til rusrelaterte skader og problemer

 • Antall anmeldte voldstilfeller der rus er involvert
 • Tilfeller av  rusmiddelpåvirket kjøring
 • Anmeldte skadeverk, tall på narkokriminalitet og ordensforstyrrelse
 • Vold og ulykker

Informasjon om forebyggende og helsefremmende tiltak

 • Oversikt over om/hvilke rusforebyggende tiltak kommunen har
 • Oversikt over forebyggende – og helsefremmende satsninger med relevans for rusfeltet. Eksempelvis tiltak overfør barn- og unge eller rusavhengige.  

Analyse av nåsituasjonen og tilpasninger til egen kommune

På bakgrunn av alle de momenter vi nå har pekt på har vi et godt utgangspunkt for å kunne si noe om russituasjonen i vår kommune. Jobben vi må videre gjøre er å faglig vurdere ”hva som henger sammen med hva” og hva som særlig er viktig å ha fokus på. 

Eksempelvis kan politiets opplysninger om bråk utenfor utesteder i helgene henge sammen med hvor utestedene er plassert og innrapporterte skader til sykehuset.

Foreldrelanging av alkohol til ungdom kan føre til økt alkoholkonsum og økt antall akuttskader.

Slike og andre sammenhenger som er relevante for vår kommune er viktig at vi får tydeliggjort slik at våre politikere får et godt grunnlag for å vedta et ambisjonsnivået for planen.

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 37di31
(Skriv inn koden over.)