Verksted som vertøy i planprosesser

Hvordan mobilisere for bred medvirkning, der deltakerne i fellskap kan drøfte mål, virkemidler, løsninger og konsekvenser. Gjennom "verkstedmetodikken" får du tips og råd.

 

Av Asle Farner.

Nye planleggings- og styringsmåter krever nye arbeidsformer
Offentlig planlegging – det være seg samfunnsplanlegging, arealplanlegging eller planlegging av virksomhet på ulike tema eller satsingsområder – foregår stadig mer som planlegging i fellesskap eller med stor grad av medvirkning. Det vil si at aktørene kommer sammen for å drøfte mål, virkemidler, løsninger og konsekvenser – planene utvikles i stor grad gjennom kommunikativ samhandling og basert på  kommunikativ rasjonalitet. Dette styringssettet betegnes ofte som governance – styring i fellesskap. I den tidligere dominerende instrumentelle plantradisjonen var planutarbeidelse mer overlatt til ekspertisen og til myndighetene og inngikk i et styringssett som ble betegnet som government – styring ovenfra.  I begge tradisjoner trengs arenaer for drøfting.

Verkstedsmetodikk kan i begge sammenhenger kunne være et tjenlig verktøy for å få samarbeidet på fellessarenaene til å fungere. For en nærmere prinsipiell forståelse og drøfting av verksted som arbeidsform, settes den her først inn i planteoretiske sammenhenger, se her under område; hva er planlegging/ulike typer planlegging. Poenget er å tydeliggjøre verkstedets funksjon og særtrekk slik at arbeidsformen kan anvendes med kritisk forståelse for muligheter og begrensninger.

Hva er verksted?
Verksted :

  • er en arena for kommunikativ samhandling – i form av et arbeidsmøte eller seminar, en diskuterende befaring eller liknende.
  • består i interaktiv samhandling mellom inviterte deltakere for å belyse eller løse et problem eller en oppgave.
  • får sitt faglig innhold skapt av deltakerne gjennom en organisert prosess, der hovedtrekkene er planlagt og styrt – men likevel kan tilpasses den dynamiske utvikling i arbeidet.

Verksted er en direkte oversettelse av det engelske «work shop», som ofte betegner et lite seminar der deltakerne gjennom sin aktivitet utgjør seminarets eller møtets innhold. Verksted betegner ikke bare en møteplass, men sier også implisitt noe om arbeidsformene på denne og om involvering i aktivitet.

Grunnlaget for denne framstillingen av verkstedsmetodikk ligger i min bok ”Verksted som verktøy” utgitt på kommuneforlaget 2003  - Del I (Teoretisk del) og II (Verksted – om bruk og forutsetninger) utgjør sammendrag av innledningskapitlene der. Del III (Hvordan planlegge og gjennomføre verksted) bygger på veilederen ”Brukerpanel som verktøy – på brukernes premisser?” – skrevet sammen med Karin Krogsbøl Kristoffersen for Larvik kommune 2004  og er et utvalg teknikker og råd hentet fra boka mi satt i sammenheng med kommunens opplegg for brukermedvirkning i tjenesteutvikling.

Til slutt i artikkelen refereres det til to typer litteratur for den som søker utdyping:

  • om hvilket teorigrunnlag jeg bygger verkstedsmetodikk på.
  • om flere teknikker og metoder – boka mi gir et systematisk overblikk og et utvalg.

-------------------------

Tilpasset for kommunetorget.no 2007/2011

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: m4o861
(Skriv inn koden over.)