There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Plan- og bygningsloven som verktøy - PublicTemplates
 
 
 

Plan- og bygningsloven som verktøy


Plan og bygningsloven (Pbl) er kommunenes viktigste verktøy for å få til  helhetlig samfunnsplanlegging. Plan- og bygningsloven, som samfunnsplanleggingsverktøy, gir muligheter og setter rammer for planleggingen som skal bidra til langsiktighet, helhet og sammenhenger mellom  ulike sektorer. Gjennom dette lovverket og god planlegging er vi med på å skape gode steder å bo, arbeide og bruke fritiden vår. Vi trenger en slik framtidsrettet planlegging for blant annet å  fremme folkehelse, håndtere befolkningsvekst og disponere arealer i våre lokalsamfunn. På denne siden får du mer kjennskap til bruken av plan- og bygningsloven i ditt arbeid.

: Teksten er tilpasset kommunetorget 2015, basert på Ikraftsetting av ny plandel i plan- og bygningsloven, Miljøvern dep. 2009

Ny plandel i plan- og bygningsloven ble vedtatt av Stortinget 5. juni 2008. Dette rundskrivet tar sikte på å gi en kortfattet oversikt over de nye planbestemmelsene. Samtidig med loven at trer i kraft, oppheves plan- og bygningsloven av 14. Juni 1985 nr. 77 kapittel I – VIIa, med unntak av § 6. Forskrift, § 21. Innløsning og § 32. Erstatning for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan. 

Det er bare plandelen i lov om planlegging og byggesaksbehandling som iverksettes nå. Byggesaksbestemmelsene som hører under Kommunal og regionaldepartementet, er vedtatt av Stortinget, men vil først bli iverksatt senere. Det er derfor utarbeidet en forskrift som viser hvordan plandelen skal virke sammen med byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven av 1985 (pbl.85) inntil de nye byggesaksbestemmelsene blir iverksatt.

Kommunenes og fylkeskommunenes oppgaver og myndighet videreføres. Det samme gjelder fylkesmannens oppgaver og myndighet. Ordningen med mekling i innsigelsessaker, er nå lovfestet i § 5-6. Det er bestemt at fylkesmannen skal være mekler.

Det er foretatt en del endringer i andre lover for å oppnå bedre samordning med de nye bestemmelsene i plandelen (lovens kapittel 35). Disse endringene trer også i kraft 1. juli 2009.

De rundskriv og den veiledning som er utarbeidet til pbl.85 gjelder videre så langt de passer hvis ikke annet er særlig uttrykt. Etter hvert som ny veiledning utarbeides vil det framgå hva den erstatter.

Det er utarbeidet et omfattende veiledningsmateriale som er tilgjengelig på internett adresse www. planlegging. no. Informasjon er også gitt til kommunene i form av fylkesvise konferanser. For mer utfyllende informasjon vises til det nevnte veiledningsmateriale.

 

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5586da
(Skriv inn koden over.)