There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Organisasjoner som begeistrer! - PublicTemplates
 
 

Organisasjoner som begeistrer!

Teksten tar for seg hvordan man kan drive ledelse til det beste for organisasjonen og til det beste for menneskene som jobber der. Metoden som løftes frem i artikkelen, Appreciative Inquiry har vært benyttet av flere norske kommuner i arbeidet med rusrelaterte planer blant annet Rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

:av Bjørn Hauger

Hvordan kan man drive ledelse til det beste for organisasjonen og til det beste for menneskene som jobber der? Dette har vært det bakenforliggende spørsmålet til grunn for boka Organisasjoner som begeistrer. I boka viser vi at svaret på dette spørsmålet er å aktivisere og utvikle den enkelte ansatte og organisasjonens styrker. Alle organisasjoner har problemer som de må gripe fatt i. Dette kan man gjøre på en defensiv eller en offensiv måte. Den offensive måten å jobbe på innebærer at man ser etter de største mulighetene i en vanskelig situasjon – det handler om å lære av de situasjonene der bedriften har klart å komme gjennom vanskelige situasjoner tidligere, og det handler om å opprettholde evnen til å tenke kreativt, skape håp og styrke fellesskapet i bedriften i en situasjon der det røyner på.

For å få til dette må bedriftens utgangspunkt for å jobbe med organisasjonsutvikling være noe merenn å løse problemer. Problemer og løsningen av problemene er på mange måter to sider av samme sak. Å arbeide for å finne løsninger på et problem handler om å forhindre at bedriften utvikler seg i en gitt retning. I denne delen har vi forsøkt å vise at det mest offensive nivået å jobbe med organisasjonsutvikling på er å identifisere, aktivisere og utvide de livgivende faktorene i en organisasjon: de faktorene og mekanismene som er til stede når organisasjonen er på sitt mest vitale, og som frambringer eksellense og resultater som overgår det man kunne forvente. Å finne svar på disse spørsmålene handler om å finne fram til det man dypest sett ønsker at bedriften skal være og få til. Appreciative Inquiry (AI) 1har dette som sitt hovedfokus i sin tilnærming til ledelse av organisasjoner og til arbeid med organisasjonsutvikling. Når man jobber med utviklingsarbeid i et slikt perspektiv, vil oppgaven være å forløse bedriftens største potensial. AI viser hvordan dette potensialet utløses gjennom en strukturert forskningsprosess der alle ansatte, ledere og eventuelt også kunder og brukere forsker på de situasjonene der organisasjonen er på sitt mest velfungerende. Målet for forskningsprosessen er å utvikle en lokal teori i bedriften om egne styrker og «oppskriften på suksess». Når alle ansatte og ledere har et kollektivt eierskap til denne lokale teorien, vil dette potensialet også forløses.

Appreciative Inquiry inspirert og sosialkonstruksjonismen.

Sosialkonstruksjonismen inviterer oss til å tenke at virkeligheten kan beskrives og forstås på mange måter. Et relevant spørsmål som AI griper tak i, er da hvilken virkelighetsforståelse som gir mennesker og organisasjoner størst muligheter til å utvikle seg. Man tenker seg videre at det ikke er mangel på kunnskap som er den store utfordringen i arbeidet med organisasjonsutvikling; utfordringen er evnen til å forestille seg bedriftens fortid og framtid på en ny måte. En AI-prosess kan på mange måter forstås som en måte å jobbe med organisasjonsutvikling på der ansatte og ledere må se på seg selv og sine egne muligheter med nye briller. De får i oppgave å forestille seg hvor gode de kan bli når forutsetningene for å lykkes er til stede hele tiden. De gode eksemplene brukes som en linse for å utforske og skape et felles bilde i organisasjonen av de største framtidsmulighetene for bedriften.

Når ansatte, ledere, kunder og/eller brukere samtaler om og forsker på de mest vitale øyeblikkene – situasjoner der man har lyktes i eget arbeid – og framtidsdrømmer, så setter dette i gang positive, oppadgående spiraler i bedriften. Ansatte og ledere blir sett og anerkjent, de blir mer stolt over det arbeidet de utfører og av den bedriften der de er ansatt. Psykologiske ressurser som positive følelser, optimisme og håp utvikles. Relasjonelle ressurser som tillit og kameratskap brer om seg, og organisatoriske ressurser som stolthet bygges gjennom prosessen. Samtaler om det som er verdifullt i bedriften, fører til at ansatte og ledere blir enda mer oppmerksom på dette, og synet på bedriften og på medarbeidere, kunder og kolleger endrer seg. De blir mer verdifulle gjennom prosessen.

Organisasjonsutvikling gjennom en AI-prosess er derfor en parallell prosess der man utvikler de menneskelige ressursene og styrker det psykososiale arbeidsmiljøet. Dette er to sider av samme sak. Ofte vil OU-prosesser oppleves som slitsomme og energitappende. Vår erfaring er at AI-prosesser fungerer motsatt. De utløser energi. AI handler om å forenkle måten man jobber med OU-prosesser på i en organisasjon, samtidig som AI har som mål å bidra til forenklinger i hverdagen til ledere og ansatte. AI hjelper virksomheten slik at hele organisasjonen fokuserer på det som er deres kjerneoppgaver og det man ønsker å få til. Kunnskapen om det som skal til for å lykkes innenfor et valgt utviklingsområde, finnes i bedriften selv. Man ser utviklingsarbeid som en kontinuitet og noe som må foregå kontinuerlig. Folk tar ansvar for å utvikle bedriften i ønsket retning når de selv har fått være med på å bestemme utviklingsretningen

 


[1]For en mer utfyllende presentasjon av Appreciative Inquiry; teori, metoder og praktiske erfaringer vises det til boka; Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. Slik skape man innovative, effektive og attraktive organisasjoner. Oslo: Kommuneforlaget. Av:  Hauger, Bjørn., Kongsbak, Henrik., Højland Thomas Gedde, (2008).

 

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: gd0b7m
(Skriv inn koden over.)