There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Stormøte som arena for bruken av dugnadshefta - PublicTemplates
 
 

Stormøte som arena for bruken av dugnadshefta

Av Jørgen og Roar Amdam

Basert på erfaringar frå slike stormøte, vil vi her kommentere ulike sider både ved førebuing, gjennomføring og etterarbeid. Vi viser elles til meir spesiell omtale av stormøta nedanfor under presentasjon av kvart dugnadshefte.

Førebuing
På stormøta  er det ønskjeleg å samle folkevalde, tilsette i kommunen, folk som representerer næringslivet, grender, sektorar, interesseorganisasjonar, lag og foreiningar i kommunen. Også folk frå fylkesnivået bør inviterast. Det er viktig at flest muleg møter.  Utvalde personar bør inviterast og motiverast på ulike måtar. Men det bør presiserast at dette er opne møte som alle har høve til å delta på ‑ også dei som ikkje er inviterte.

Det er svært viktig å legge mykje arbeid i å lage liste over kva personar og organisasjonar som bør delta på stormøtet. Både personar som er naturlege leiarar i utviklingsarbeidet seinare og også slike som kan verte "flaskehalsar" må inviterast. Alle må tilskrivast personleg og følgjast opp med telefon.

Om det er forutsett at kommunestyret skal delta, må medlemmene kallast inn på vanleg måte.  Vi har erfart at det kan vere vanskeleg å få folkevalde til å møte, difor bør det vurderast om desse i staden for invitasjon bør få innkalling.

Stormøta kan haldast på rådhuset, på ein skule e.l. Det er viktig at ein har ein større plenumssal og grupperom i rimeleg nærleik. I boks 1 presenterer vi ei sjekkliste til bruk i samband med stormøte

I plenumssalen må det vere ein overheadprosjektor og det er ønskjeleg at deltakarane har tilgang på kaffi under møtet. Gjerne slik at det står kaffi på grupperomma.

Gruppene bør samansettast på tvers av sektorar, grender og andre interesser for å få fram heilskapstenking. Dei bør vere på sju til ni personar inkludert leiar/dirigent og sekretær. Det tar tid å sette saman slike grupper, difor bør samansettinga av gruppene så langt råd er vere gjort før stormøta. Nødvendige justeringar kan då gjerast under opninga av stormøta.

Kvar gruppe bør vere oppsett med ein sekretær og desse bør få opplæring før stormøta, dei bør difor møte eit par timar før opninga av stormøta.

Det kan vere fordelaktig å oppnemne leiarar av gruppene på førehand slik at desse kan førebu seg på kva dei skal gjere. Ulempen er at dei kan verte for "profesjonelle" og fungere bindande på resten av deltakarane. Av den grunn kan det vere fordelaktiv at leiarvervet går på sirkulasjon mellom deltakarane. I læreboka er det gjort nærare greie for arbeidsopplegg m.m.

Gjennomføring

 Vi reknar med at ordføraren/prosjektleiaren opnar møtet og at ein prosessleiar som kan vere ein leigd eller tilsett  konsulent/planleggar, tek over som møteleiarar, men at ordføraren/prosjektleiaren styrer debatten på slutten av møtet. Det siste er viktig for å tone ned den leigde konsulentens rolle og signalisere til forsamlinga at dette er eit prosjekt som kommunen eig.

Under presentasjonen i plenum er det tilstrekkeleg at kvar gruppe  får tildelt tre minutt til presentasjon av gruppearbeidet sitt. Derimot bør ein ikkje knipe inn på tida til gruppearbeida. Det bør avsettast litt lengre tid til det første gruppearbeidet enn til det andre, fordi gruppene mellom anna skal få tid til å etablere seg med sekretærar og dirigent.

Etterarbeid

Det er ønskjeleg at det blir gitt oppsummeringar og skapt fokus på sentrale utviklingstrekk og utfordringar allereie på stormøta. Dette bør prosessleiaren gjere. Arrangørane av stormøta bør innkallast til møte morgonen etter for å oppsummere og vidareføre dette arbeidet.  Det er her spesielt viktig å få avgrensa endringar og tiltak  som kan gjennomførast straks og sette opp ein handlingsplan for dette. Om ønskjeleg bør det nedsettast eigne gjennomføringsgrupper for desse.

Arrangørane bør syte for at dugnadshefta blir skrivne på tekstbehandlingsutstyr

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1a156d
(Skriv inn koden over.)