There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Litteraturtilvisningar - PublicTemplates
 
 

Litteraturtilvisningar

:Litteraturtilvisningar Hanbok for kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden,

Jørgen og Roar Amdam, Høgskulen i Volda.

----------------------------------------------------------------

Nyere litteratur utkommene etter utgivelsen av Hanbok...:

Amdam, R (2005): Planlegging som handling. Universitetsforlaget.

Amdam J. og R. Amdam  (2000): Kommunikativ planlegging. Det norske samlaget.

Amdam, J. og N Veggeland (1998): Teorier om samfunnsplanlegging. Universitetsforlaget.

--------------------------------------------------------

Alexander, E.R. 1984: After rationality, what? A Review of Response to Paradigme Breakdown.   APA Journal  Winter 1984: 62-69

Amdam J. og R. Amdam 1990: Strategisk og mobiliserande planlegging. Kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden. Det Norske Samlaget Oslo.

Amdam, J. og N. Veggeland 1991: Teorier om samfunnsplanlegging. En teoretisk introduksjon for planlegging av samfunnsendring.  Universitetsforlaget, Oslo

Amdam, R. og C. Wilhelmsen 1991: Lokal mobilisering og statleg legitimering. Nærmiljøarbeidet i Vanylven som prosjekt og prosess. Rapport 9113. Møreforsking Volda

Amdam, R. og J. Barstad 1992: Variablar og verktøy i barne- og ungdomsplanlegginga. Arbeidsrapport V 9219. Møreforsking Volda

Amdam R. og G.M. Olsen 1992: Næringsplanlegging etter dugnadsmetoden. Rapport 9214. Møreforsking Volda

Amdam, R. 1991: Rindal frikommune - organisasjonsutforming og produksjonsendring for samla oppvekstmiljø. Notat april 1991. Møreforsking Volda

Banfield, E.C. 1959: Ends and Means in Planning. Trykt i m.a. Faludi (ed.) 1973: A reader in Planning Theory. Oxford

Bryson, J.M. and W.D. Roering 1987: Applying Private-Sector Strategic Planning in the Public Sector. Journal of the American Planning association. Bind 53. Hefte 1 1987. Washington

Christensen, K.S. 1985: Coping with Uncertainty in Planning. American Planning Association      Journal Winter 1985: 63-72

Davidoff, P. 1965: Advocacy and pluralism in Planning Behavior. Trykt i Faludi (red) 1973: A reader in Planning Theory. Oxford

Friedmann, J. 1987: Planning in the Public Domain. From Knowlegde to Action. Princeton University Press. Princeton. New Jersey

Garsjø, Olav 1987: Folk imellom - Nærmiljøarbeid som forebyggende sosial prosess. Tano, Oslo

Habermas, J. 1984: The Theory of Communicative Action. Volum 1: Reason and the Rationalization of Society. Heinemann, London

Habermas, J. 1987: The Theory of Communicative Action. Volum 2: Lifeword and System: A Critigue of Functionalist Reason. MA:Beacon Press, Boston

Hagen, Tore 1991: Prosjektorganisert bygdeutvikling. Rapport 9119. Møreforsking Volda

Jensen, R.H. 1986: Bifokal forhandlingsplanlegging. I Olsen og Selfors (red.) Fysisk planlegging. Fagbokforlaget

Johannisson, B. og Spilling, O. R. (red) 1986: Lokal næringsutvikling. Universitetsforlaget, Oslo.

Kleven, T. 1990: Planlegging og handling. Kommuneforlaget, Oslo

Levin, Morten 1988: Lokal mobilisering. Institutt for industriell miljøforsking, SINTEF-Gruppen, Trondheim

Lundquist, L. 1976: Några synspunkter på begreppet politisk planering. Statsvetenskapleg tidsskrift 79 (2) 121-139.

Sager. T. 1992: Why Plan. A Multi-Rationality Foundation for Planning. Scandinavian Housing & Planning Research 9: 129-147.

Dokumentering og evaluering av metoden

Kommuneplanlegging

Amdam, Jørgen 1987: Planlegging og samordning på kommunenivået. Utvikling av modell for kommuneplanlegging. Møreforsking Volda. 226s.

Amdam, Roar og Jørgen Amdam  1988: Kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden. Arbeidsrapport nr. V8802. 195 s. Møreforsking Volda

Amdam, Roar 1988:  Evaluering av utviklingsprosjekt i kommunar. Opplegg for evaluering av kommuneplanprosjektet basert på ei planfagleg tilnærming. Arbeidsrapport nr. V8808. Kommentarutgåve. 93 s. + vedlegg. Møreforsking Volda

Amdam, Roar (red.) 1988: Evaluering av kommuneplanlegginga i Rindal.  Basert på eit studentarbeid av Helge Bakke og Kari Riise, MRDH Volda 1988. Arbeidsrapport nr. V8803. 69 s. + vedlegg. Møreforsking Volda

Amdam, Roar (red.) 1988: Evaluering av kommuneplanlegginga i Rauma.            Undervegsrapportering.  Basert på eit studentarbeid av Anne Lovise Reiche og Arild Strømmen, MRDH Volda 1988. Arbeidsrapport nr. V8804. 84 s. + vedlegg. Møreforsking Volda

Amdam, Roar (red.) 1988: Kommuneplanlegging. Eit eksempel frå Rindal kommune. Notat september 1988. 17 s. + vedlegg.  Møreforsking Volda. Publisert som eksempelhefte i KS og MD sin serie frå Program for utvikling av kommuneplanlegginga. Kommuneforlaget 1988. Er elles trykt i rapport frå OU‑konferansen i Bodø 17. og 18.10.88. Nordland fylkeskommune 1988.

Amdam, Roar 1989: Strategisk kommuneplanlegging. Utarbeidt etter oppdrag frå Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Notat august 1989. 43 s. Møreforsking Volda. Publisert i KS og MD si bok "Planlegging og handling". Kommuneforlaget 1990.

Amdam, Roar 1989: Førebels resultatevaluering av kommuneplanforsøka i Rauma, Rindal og Vanylven kommunar. Notat august 1989. 11 s. Møreforsking Volda

Amdam, Roar 1989: Strategisk kommuneplanlegging. Eit eksempel på bruk av dugnadsmetoden frå Vanylven kommune. Notat desember 1989. 20 s. + vedlegg. Møreforsking Volda. Publisert som eksempelhefte i KS og MD sin serie frå Program for utvikling av kommuneplanlegginga. Kommuneforlaget 1990.

Amdam; Roar 1990: Strategisk kommuneplanlegging. Eit eksempel på bruk av dugnadsmetoden frå Rauma kommune. Notat januar 1990. 19 s. + vedlegg. Møreforsking Volda. Publisert som eksempelhefte i KS og MD sin serie frå Program for utvikling av kommuneplanlegginga.Kommuneforlaget 1990.

Amdam, Jørgen og Roar Amdam 1990: Strategisk og mobiliserande kommuneplanlegging. Kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden. 269 s. Det Norske Samlaget 1990.  

Amdam, Jørgen og Roar Amdam 1990: Handbok for kommuneplanlegging etter dugnadsmetoden. Arbeidsrapport  V9314 Møreforsking Volda.  56s + seks arbeidsbøker spm vedlegg.

Kommuneplanlegging på kvinners vilkår 

Amdam, Jørgen, Terje Kleven og Anne Sæterdal 1992: Alternativ kommuneplanlegging. Kommuneplanlegging på kvinners vilkår. Møreforsking Volda.

Amdam, Jørgen, Terje Kleven og Anne Sæterdal 1993: Gjør det noen forskjell? Evaluering av forsøk i 6 kommuner med kommuneplanlegging på kvinners vilkår. Rapport 9312. 135s. + vedlegg. Møreforsking Volda

Kommunedelplanlegging 

Personalplanlegging og kommunal organisasjonsutvikling

Hunnes, Odd Ragnar 1991: Kommunal opplæringsplanlegging. KO Molde. Møreforsking Volda.135 s.

Hunnes, Odd Ragnar og Jan Erik Kjelle Larsen 1992: Kommunal organisasjonsutvikling. Eit praktisk opplegg. KO Molde. Møreforsking Volda. 82s.

Næringsplanlegging og tiltaksarbeid 

Amdam, Roar og Grethe Mattland Olsen 1992: Næringsplanlegging etter dugnadsmetoden. Vurdering av prosjektet Næringsplanlegging og tiltaksarbeid i Møre og Romsdal. Rapport 9214. 179 s. Møreforsking Volda.

Barne- og ungdomsplanlegging og oppvekstmiljø 

Askheim, Ole Petter og Alf Roger Djupvik 1991: Samla oppvekstmiljø for barn og unge. Evaluering av oppvekstforsøket i Rindal frikommune. Møreforsking Volda. 84s,.

Amdam, Roar og Johan Barstad 1992: Variablar og verktøy i barne- og     ungdomsplanlegginga. Evaluering av kommunal barne og ungdomsplanlegging i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport V9219.  Møreforsking Volda. 130 s.

Lokalsamfunnsplanlegging og nærmiljøutvikling 

Amdam, Roar 1989: Local Planning and Development in Neighbourhoods: The case of Vanylven.Notat Møreforsking, 1989. 10s. Publisert i "Regional Development Around The North Atlantic Rim, edited By Marcel Leroy.  International Society for the study of Marginal regions. Proceedings of the Tenth International Seminar on Marginal Regions. Cape Breton, Nova Scotia, Canada, july 1989". Side 257-267

Amdam, Roar og Cecilie Wilhelmsen 1991: Lokal mobilisering og statleg legitimering. Nærmiljøarbeidet i Vanylven som prosjekt og prosess. Rapport nr. 9113. 153 s. Møreforsking Volda. Publisert som rapport i Statens nærmiljøutvals rapportserie, Miljøverndepartementet

Amdam, Roar 1991: Maktgenererande planlegging i lokalt nærmiljøarbeid.  Notat 28.6.91. 18 s. Møreforsking Volda

Amdam, Roar 1991: Power-generating planning in outlying neighbourhoods. Paper presentet to the XI Intenational Seminar on Marginal Regions, Lillehammer august 1991. 20 s. Møreforsking Volda  

Lokalsamfunnsplanlegging og bygdeutvikling 

Amdam, Roar 1990: Evaluering av bygdeutviklingsprosjekt. Arbeidsrapport V9018. 43 s. + vedlegg. Møreforsking Volda

Hage, Tore 1990: Bygdeutvikling etter fjøstid. En evaluering av Herdal-prosjektet. Arbeidsrapport nr. V 9019. Møreforsking Volda. 220s.

Hage, Tore 1991: Bygdeutvikling i kontortida. En evaluering av Hjørundfjord- prosjektet.Arbeidsrapport nr. V 9107. Møreforsking Volda. 245 s.

Hagen, Tore 1991: Prosjektorganisert bygdeutvikling. Muligheter og begrensinger i næringsrettede og trivselsrettede bygdeutviklingstiltak. Rapport 9119. Møreforsking Volda. 128s.

Amdam, Roar og Arne Isaksen 1992: Strategiar for bygdeutvikling. Teoretisk gjennomgang og gruppering av utviklingsstrategiar for bygdeområde. Arbeidsrapport V9217. Møreforsking/Agderforskning. 140 s

Amdam, Roar 1993: Strategiar for næringsutvikling i bygdesamfunn. Notat. Møreforsking Volda.   17s.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8t8163
(Skriv inn koden over.)