There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Ulike typer planlegging - PublicTemplates
 
 

Ulike typer planlegging

Ulike planleggingsformer baseres på ulike former for rasjonalitet

Av Asle Farner  (2007, rev 2015)

I planleggingsteorien skilles det mellom instrumentell og kommunikativ planlegging. De to retningene er basert på ulike rasjonalitetsformer og på ulike ideologiske grunnlag. Formålsrasjonalitet vil si at en handler for å oppnå et mål og at en velger den beste måten for å nå det. «Når aktøren har kalkulert sine omgivelser på en riktig måte, og funnet hva disse består av og hvilke handlingsalternativ som finnes, vil vedkommende være i stand til å gjøre rasjonelle valg. En formålsrasjonell handling er instrumentell rasjonell i den grad den er basert på tekniske handlingsregler med objektive standarder for å vurdere konsekvenser og resultat.» [1]

Kriteriet for kommunikativ rasjonalitet er i hvilken grad aktørene makter å komme til gjensidig forståelse med hverandre. Det dreier seg mer om å gi dekkende uttrykk for personlige opplevelser, behov og interesser, og å forstå sosiale normer og hva som ivaretar medmenneskers behov, enn å maksimere en gitt funksjon. Dette kan vi bare få til som samfunnsdeltakere med handlings- og språkkompetanse.

Instrumentell og kommunikativ rasjonalitet kan oppfattes som to ytterformer for rasjonalitet. Den instrumentelle knytter seg til positivismens kunnskapsteori, de eneste sanne standpunkter om verden er basert på empiriske observasjoner og de har universell gyldighet.[2] Påstander som ikke er analytiske eller empirisk testbare, forkastes. Den kommunikative er basert på normative overlegninger, «kommunikativ samhandling», innen et begrenset fellesskap, og har gyldighet innenfor dette.

De to rasjonalitetsformene innebærer forskjellige verdier og ideologier. I instrumentell rasjonalitet dreier det seg om å velge de beste midlene for å realisere målene på en effektiv måte. Målestokken er ikke først og fremst om aktørenes handlinger er moralsk riktige Det dreier seg om kalkulerbare forhold som fagfolk gjennom anvendelse av instrumentell rasjonalitet like godt kunne håndtert på vegne av andre, såkalte «svake evalueringer».[3] Men mennesket tar også stilling til om dets ønsker og behov moralsk sett er riktige eller uriktige. Vi forholder oss kritiske og bevisste til våre hensikter og mål og gjør «sterke evalueringer». Disse avklaringer må skje i samspill mellom dem det berører gjennom utvikling av kommunikativ rasjonalitet.


Grunnlaget for denne framstillingen er å finne i boken ”Verksted som verktøy” utgitt på kommuneforlaget 2003  - Del I (Ulike planleggingsformer…) og II (Verksted – om bruk og forutsetninger) utgjør sammendrag av innledningskapitlene der. Del III (Hvordan planlegge og gjennomføre verksted) bygger på veilederen ”Brukerpanel som verktøy – på brukernes premisser?”. For mer se område; Hvordan planlegge/Verksted som verktøy på Kommunetorget.no.

 
Noter:

  1. Framstillingen i dette kapitlet er basert på Amdam og Amdam (2000) ,sitatet er fra s 126. Boka har referanser bl.a. til Habermas (1984) og Friedmann (1987), Eriksen (1993 og 1999), Schön (1999), og Aarsæther og Hagen (red.) (2001).
  2. «Filosofisk retning som vil holde seg til det positivt gitte, til erfaringsmessige kjensgjerninger ...» ifølge Gyldendals fremmedordbok (1974).
  3. Se Eriksen (1993:11) og Amdam og Amdam (2000:235).

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 630506
(Skriv inn koden over.)