There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Planleggingsbegreper - PublicTemplates
 
 

Planleggingsbegreper

Det har vært ulike oppfatninger av begrepet samfunnsplanlegging og begrepet trenger derfor en nærmere drøfting. Begrepet er bredt og kan omfatte både økonomisk planlegging og fysisk planlegging (se for eksempel Østerud 1972, Thomassen 1997). Det kan også defineres som generell handlingsrettet aktivitet for samfunnet, både territorielt og funksjonelt sett (Amdam og Veggeland 1998). I norsk planleggingsdebatt ser det ut til å være et skille mellom en bred og en smal definisjon av begrepet. Samfunnsplanlegging i en smal definisjon handler om fysisk planlegging der en trekker inn ulike sektorer etter behov. Samfunnsplanlegging i en bred definisjon handler om ambisjoner om sosial ingeniørkunst, det å ha et helhetsgrep om samfunnsutviklingen gjennom planlegging innen alle sektorer (Holsen 2000).

Av: Terje Holsen og Asle Moltumyr, revidert 2015.

Den norske debatten om planlegging og planleggingsteori har med andre ord ikke alltid vært like tydelig på hvilken planleggingstradisjon som diskuteres. Det er ikke uten betydning om vi med planlegging tenker på arealplanlegging eller fysisk planlegging, slik arkitekter, ingeniører og jordskiftekandidater har en tendens til å gjøre, eller om vi tenker på det som på engelsk gjerne kalles for comprehensive planning. Med det sistnevnte mener en at planleggingen er helhetlig og sektorovergipende.

Men begrepet comprehensive planning må også forstås i forhold til det utgangspunktet en har; samfunnsplanlegging som planlegging i og av samfunnet mer generelt er noe annet enn samfunnsplanlegging der en tar utgangspunkt i fysisk planlegging og trekker andre sektorer inn etter behov for å få samordning og helhet i planleggingen. Dette er i bunn og grunn et skille mellom to forskjellige utgangspunkt innen planleggingsverdenen. En ting er å erkjenne behovet for å trekke inn andre sektorer når arealplanleggingen skal utføres, slik at den fysiske planleggingen står i forhold til det samfunn som omgir den. En annen ting er å ha ambisjoner om planlegging av samfunnslivet. Begge deler kan altså betegnes som samfunnsplanlegging.

I Ot.prp. nr. 56 (1984-85) redegjør Miljøverndepartementet for forslaget om ny planlovgivning. Her konstateres det at oversiktsplanleggingen er ment å omfatte hele den økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling, og at innholdet i denne planleggingen har utviklet seg sterkt i tiden etter at bygningsloven ble vedtatt (s. 23). Det hevdes videre at oversiktsplanene nå blir

«sett på som det sentrale samordnende og sektorovergripende styringselement i kommunen, og da ikke avgrenset til bare areal- og naturressursforvaltning. Etter departementets forslag skal oversiktsplanleggingen ikke være begrenset til areal- og ressursforvaltning, men også omfatte hele den sosiale, kulturelle og økonomiske utvikling».

Dette kan tyde på at en oppfatter samfunnsplanlegging i en bred forstand.

Gjennom sin behandling av Ot.prp. nr. 51 (1987-88), der Miljøverndepartementet legger fram sitt forslag til enkelte endringer i plan-og bygningsloven, viser imidlertid Kommunal- og miljøvernkomiteen i Innst. O.nr. 30 (1988-89) et noe annet syn på samfunnsplanlegging:

«Det vil videre være behov for å vurdere annet lovverk av betydning for samfunnsplanleggingen med sikte på samordning og forenkling også utover den fysiske planleggingen som har vært omhandlet av Planlovutvalget» (side 4)

De ulike bemerkningene knyttet til samfunnsplanleggingens innhold gjør det vanskelig å vurdere om en her ser spor etter en utvikling i synet på hva samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven skal inneholde eller ha som hensikt. Begrepene «videre ramme» og «samfunnsplanlegging utover fysisk planlegging» kan både tolkes som samfunnsplanlegging i en smal og en bred kontekst. Lovforarbeidene gir i seg selv ikke noe holdepunkter for det ene eller det andre.

: Tekst basert på NOU 2001: 7

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8s4s17
(Skriv inn koden over.)