There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Planlegging er framtidsorientert - PublicTemplates
 
 

Planlegging er framtidsorientert

Enhelhetlig planprosess vil omfatte:

  • analyse av rammebetingelser
  • utvikling av mål
  • utvikling av strategier som bidrar til å realisere målene
  • konsekvensanalyse av mål, strategier, ressursbehov og prioriteringer
  • evaluering og læring av gjennomført aktivitet for ny planlegging


Analyse av rammebetingelser har betydning for å vurdere hvilket handlingsrom organisasjonen eller kommunen har. Det gjelder både lovkrav og politiske og faglige føringer på fagområdet, økonomi, fagressurser i organisasjonen og målgruppens behov m.m.

Målene kan dreie seg om hva man ønsker å oppnå i løpet av planperioden eller hva man ønsker å unngå (f. eks. etablering av nye rusmiljøer blant kommunens ungdommer). Målene kan fremstå forskjellig, som fokus på enkelte satsingsområder, eller som ambisjoner på flere/alle områdene man arbeider. Det er nødvendig å drøfte hvor ambisiøse målene kan være. Dersom de blir urealistiske er det fare for at både målene og planen som helhet blir uinteressant som styringsdokument. For å nå målene må det arbeides med å finne de beste og mest sannsynlige måtene å nå målene på. Det er ikke helt uvanlig at plandokumenter preges av dårlig sammenheng mellom mål, strategier og tiltak. Da fungerer det ikke.

Både kjennskap til rammebetingelser, arbeidsmåter og kjennetegn ved målgruppen er nødvendige ingredienser i arbeidet med strategier. Når vi definerer mål er vi som regel opptatt av den positive effekten av det vi setter oss fore. Alle medaljer har imidlertid en bakside.

Det er nødvendig å analysere hvilke andre effekter valg av mål, strategier, ressursbruk og prioriteringer har. Når man prioriterer noe, må man nedprioritere noe annet.For eksempel kan ressursknapphet føre til at man må velge tiltak overfor én gruppeog utsette eller begrense innsatsen mot en annen mulig målgruppe. Det kan også være slik at målsetningene er innbyrdes motsetningsfylt, som når man ønsker å øke antall skjenkesteder og åpningstider for å stimulere næringspolitikken. Da nedprioriterer man rusforebyggende mål. Det som er avgjørende er at man vurderer konsekvenser av prioriteringer og velger det som synes viktigst i den aktuelle planperioden.

For å styrke utbyttet av både planleggingen og ikke minst realiseringen av planen bør man evaluere de ulike prosessene for å lære og forbedre de ulike delene. Evalueringen bør både omfatte individuelle forhold og strukturelle forhold (f.eks. - henvisning til BBs artikkel).

En planprosess har flere faser og aktørene i organisasjonen og målgruppene for virksomheten har større eller mindre plass i de ulike fasene, avhengig av en rekke forhold som ivaretas ulikt innenfor ulike plantradisjoner.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 01r0f8
(Skriv inn koden over.)