Planlegging omfatter

Planlegging kan oppfattes på mange måter. Enkelt sagt kan en definere planlegging gjennom spørsmålene:

 • Hvor står vi? (nåsituasjon)
 • Hvor går vi? (fremtiden)


Dette leder videre til nye spørsmål som :

 • Hvem er vi?
 • Hvem har interesse i hva?
 • Hvilke roller har de ulike?
 • Hvilke mål har en?
 • Hvilke verdier legges til grunn, og
 • hvilke midler søkes brukt?


Slike spørsmål kan være et utgangspunkt for analyser av ulike aktørers interesser, og som igjen kan gi svar på om en har like eller ulike syn på nå-situasjonen og fremtiden. En slik bred definisjon, der planlegging forstås som en fremtidsrettet aktivitet innebærer at de innvolverte personene vil søke å gjennomføre sine intensjoner ved å oppnå kontroll over sine omgivelser. Dette vil også innebære at planlegging er en mobliseringsprosess som omfatter elementer som:

 • kunnskap
 • verdier
 • tydeliggjøring av interesser
 • synliggjøring av behov
 • makt
 • læring og
 • uvisshet

 

Planlegging som en mobiliseringsprosess innebærer at:

 • De involverte personene må få fram kunnskap om egen situasjon og omgivelser. 
 • Denne kunnskapen må bli erkjent slik at den blir lagt til grunn for handlingene.
 • De innvolverte personene bør utvikle mål om hvordan de ønsker den framtidige situasjonen, og disse målene må være styrende for det en gjør. 

 

Med en slik tilnærming vil planlegging derfor også kunne beskrives som det å knytte kunnskap sammen med handling. På bakgrunn av en slik erkjennelse, må de involverte personene i planarbeid søke å samle sine krefter og ressurser, og stå fram som en målrasjonell kommune.  Men samtidig vil uenighet om ulike verdispørsmål og mål i en kommune være en del av den politiske hverdagen som hører med.

Ettersom planer i kommunal virksomhet både er et politisk og faglig/administrativt verktøy, må planleggingen vurderes om mot daglig praksis i organisasjonen.

Både på nasjonalt og kommunalt nivå involverer politikere seg for å løse enkeltsaker. Slik involvering, som tidvis følges opp av pressen, vurderer gjerne hvor handlekraftige de involverte er. Handlekraft oppfattes i slike sammenhenger som hvor fort saken kan løses til en persons eller gruppes tilfredshet. Problemet med denne type enkeltsaksinvolvering er at den i begrenset grad klarer å ivareta langsiktighet og allmennhetens interesser. Planlegging i kommunen vil derfor være nært knyttet opp til - og bør ses i sammenheng med det å drive politikk.

 

Hovedutfordringen for planlegging

Hovudutfordringen for planlegging er  å knytte sammen tenking og handling til målrettede aktiviteter.  Dette fordi man i kommunal praksis  som regel vil ha ufullstendig kunnskap, uklare mål, avgrenset makt, og handlinger vil møte motstand.  

I praksis vil det derfor både kunne eksistere kunnskapsfilter og handlingsfilter som gjør at planleggingen ikke blir rent instrumentell. Det er dialogen mellom de ulike samfunnsmedlemmene som kan påvirke disse filtrene slik at det blir en bredere konsensus i samfunnet om innholdet i planen.

Se og klikk på høyre side:
Figur 1: Enkel definisjon av planlegging

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 4848y4
(Skriv inn koden over.)