There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Sentrale dokumenter og nettressurser - PublicTemplates
 
 
 

Sentrale dokumenter og nettressurser


Her vil du finne de sentrale føringer, veiledere og nettressurser til ditt folkehelse- og planarbeid.

Folkehelsepolitisk rapportIndikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet, Helsedirektoratet 2016

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Riksrevisjonens rapport 3:11 (2014-2015). 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (T-1497). For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Last den opp ved å klikke deg inn HER

Folkehelseloven LOV-2011-06-24-29 Folkehelseloven. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (2011-06-24) Forslag til ny folkehelselov Prop. 90 L (2010-2011). Klikk deg inn og se HER.

Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter Meld. St. 19 (2014-2015), Klikk deg inn HER

Plan- og bygningsloven LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven – pbl. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (2008-06-27) Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging De nasjonale forventningene ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. For første gang har regjeringen nå utarbeidet et helhetlig dokument som handler om hva fylkeskommunene, kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. Forventningene skal legges til grunn både i arbeidet med planstrategiene som skal gjennomføres og i de påfølgende planprosessene. Klikk deg inn og se HER.

Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt forskrift om oversikt over folkehelsen. Forskriften er hjemlet i folkehelseloven og gir rammene for kommunenes og fylkeskommunenes oversikter over folkehelsen. Et målrettet, kunnskapsbasert og systematisk folkehelsearbeid krever god kunnskap. Forskriften var gjeldene fra 1. juli 2012. Klikk deg inn og se HER

Veileder til kommunal planstrategi. Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan kommunal planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 10-1 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER

Veileder kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen.  Denne veilederen err utformet til bruk for kommuner, fylkeskommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som deltar i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommunal samfunnsplanlegging. Klikk deg inn og se HER

Veileder til regional planstrategi Veilederen utdyper lovkommentaren, og vil gi veiledning til hvordan regional planstrategi kan utarbeides etter bestemmelsene i § 7-1 og § 7-2 i plan- og bygningsloven. Klikk deg inn og se HER

Drøftings -og prosessnotat. Dette notatet fra Helsedirektoratet synliggjør kompetansebehovet for gjennomføring av intensjonene i folkehelseloven. Drøftingsnotatet er avgrenset til folkehelseloven og behovet for det vi har kalt ”samfunnskompetanse”, dvs. kompetanse på tema om samfunnsforhold, samfunnssektorer, forvaltning, planarbeid og organisering av folkehelsearbeidet, relatert til det helsefremmende og forebyggende arbeidet, se HER

Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder om ivaretakelse av barn og unges interesser i utformingen av samfunn og omgivelser. Veilederen omfatter også ulike typer og metoder for medvirkning. Klikk deg inn og se HER.

Ikraftsettingsrundskriv om folkehelseloven Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet et rundskriv som tar sikte på å gi en oversikt over bestemmelsene i folkehelseloven. Rundskrivet vil også gi en oversikt over gjennomføringsaktiviteter og støttefunksjoner for folkehelseloven i året som kommer. Klikk deg inn og se HER.

Tips- og momentliste folkehelse og kommuneplanlegging Helsedirektoratet har i samarbeid med fylkesmannsembetene utarbeidet en moment- og tipsliste primært for fylkesmannsembetenes behandling av kommunale planer. Klikk deg inn og se HER.

Notat om kompetansebehov relatert til samhandlingsreformen og ny folkehelselov. Helsedirektoratet har utarbeidet et notat for å synliggjøre kompetansebehovet for gjennomføring av intensjonene i folkehelseloven. Notatet er avgrenset til det som er kalt ”samfunnskompetanse”, dvs. kompetanse på tema om samfunnsforhold, samfunnssektorer, forvaltning, planarbeid og organisering av folkehelsearbeidet. Klikk deg inn og se HER.

Helsedirektoratets utviklingstrekkrapport for 2010: Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle Rapporten drøfter hovedutfordringer og peker på strategier for å styrke folkehelsearbeidet og derigjennom folkehelsen. Klikk deg inn og se HER.

Helsedirektoratet. Samfunnsutvikling for god folkehelse 2014. Rapport om status og råd for videreutvikling av folkehelsearbeidet i Norge 2014. Klikk deg inn og ser HER

NETTRESSURSER:

Helomplan.no læringsportal , fra Norgesuniversitetet, om lokal og regional planlegging

Health promotion – WHO. Her vil du finne temasider og publikasjoner fra WHO

Forskningsnytt fra Folkehelseinstituttet

Folkehelse - og levekårs informasjon fra Helsedirektoratet

Nytt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Miljøverndepartementet.no (planarbeid),

Stedsutvikling.no

Sunne kommuner. no

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: kv3v63
(Skriv inn koden over.)