There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel - PublicTemplates
 
 

Folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel

Her får du innblikk i utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel i et folkehelseperspektiv -  fra planprogram til kommuneplanens samfunnsdel

:av Ellen Paulssen og Asle Moltumyr, Helsedirektoratet (rev av red 2015)

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanen består av 3 hoveddeler; en samfunnsdel med handlingsdel, en arealdel og kommunedelplaner på ulike temaområder. Kommuneplanens samfunnsdel er et nytt verktøy i revidert plandel av plan- og bygnings­loven for kommunens helhetlige planlegging, gjeldende fra 2009. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. 

Samfunnsdelen skal med andre ord være et handlingsrettet dokument som peker ut prioriterte satsingsområder:

 • beskrive overordnede mål for både kommunesamfunnet og kommuneorganisasjonen
 • beskrive og avgrense satsingsområdene
 • vurdere alternative strategier for å nå målene
 • ta stilling til hvilke strategier kommunen vil legge til grunn for det videre arbeidet
 • være et politisk og faglig relevant styringsverktøy for å synliggjøre strategiske plangrep
 • det skal være tydeliggjøring de politiske prioriteringer

Samfunnsdelen skal dessuten gi ”retningslinjer” for arealbruken ”og legges til grunn” for strategivalg i arealbruken. Det utarbeides en handlingsdel til samfunnsdelen som utdyper hvordan planen skal følges opp de 4 påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig på hvordan målene skal nås og hvordan strategiene skal gjennomføres.

Kommunedelplaner og all kommunenes sektorplanlegging skal være forankret i kommuneplanens samfunnsdel.

I utvikling og utarbeiding av samfunnsdelen er det viktig å tilstrebe en kontinuitet og sammenheng fra arbeidet med planstrategien og planplanprogram til arealdelen og handlingsdelen. På denne måten kan hele kommuneplanprosessen framstå som en kontinuerlig og til dels forutsigbar prosess for de som har engasjert seg i medvirknings­arbeidet og for faggrupper som representerer ulike sektorinteresser.

Innhold og prosess for utarbeiding av samfunnsdel

Det er få formalkrav til innholdet i og utformingen av kommuneplanens samfunnsdel. Innholdet vil i hovedsak være styrt av lokale forhold og tilpasses den enkelte kommune, mens prosessen, fasene i planarbeidet og opplegg for medvirkning er styrt etter plan- og bygningsloven.

En diskusjon om innholdet i samfunnsdelen kan være:

 • Hva er dagens situasjon og hvilke langsiktige utfordringer har vi i vår kommunene, som organisasjon, og på våre virksomhetsområder? Et godt datagrunnlag, bl.a. dokumentasjonen fra oversikten over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer vil kunne være til god hjelp for drøftingene.
 • Hvilke rammebetingelser står vi overfor? Befolkningsutvikling, næring/jobbmuligheter, bolig, utdannelsesområde med mer)
 • Hvilke nasjonale og regionale føringer må kommunen forholde seg til?
 • Hvilke folkehelseutfordringer står vi overfor?
 • Miljømessige utfordringer?
 • Arealmessige utfordringer?
 • Hva er kommunens visjon, verdigrunnlag og overordnede mål?
 • Hvilke strategier legger kommunen opp til for å nå målene?

Folkehelserelaterte føringer for innholdet i samfunnsdelen. Det vises her til § 3-1 i plan- og bygningsloven og til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

 • § 3-1 bokstav f angir at loven (plan- og bygningsloven) skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet.
 • I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legges det føringer på å ivareta helsehensyn, livskvalitet og oppvekstmiljø i planleggingen.

Roller og ansvar: Det kommunale ansvaret for folkehelsearbeidet, etter ny Folkehelselov, er lagt til kommunen ”som sådan”. Etter plan- og bygningsloven er det kommunen, de folkevalgte, som er planmyndighet. Ofte er ansvaret delegert til formannskapet. Uansett hvordan kommunene organiserer sitt folkehelsearbeidet forutsetter det imidlertid tett kontakt, dialog og samhandling mellom plan- og folkehelsemiljøet i kommunen. Ikke minst er det viktig, fra et folkehelseperspektiv, å kjenne til aktuelle planprosesser som går, tidsfrister, medvirkning, høringer med mer.

 Aktuelle tema som bør vurderes i samfunnsdelen:

 • visjoner
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse – levevaner og levekår. Ulikheter i helse
 • universell utforming
 • barn og unge
 • samfunnssikkerhet
 • idrett
 • friluftsliv
 • eldre
 • næringsutvikling
 • boligpolitikk
 • utbyggingsstrategi
 • samordnet areal- og transport
 • sentrumsutvikling
 • samferdsel – kollektivtransport
 • skoler og barnehage
 • integrering
 • fattigdom
 • kultur
 • kulturminnevern
 • energi, vannforsyning og renovasjon
 • klimagassutslipp

Opplistingen er ikke uttømmende, men viser likevel hvordan faktorer og fagområder har betydning for folkehelsearbeidet i kommunen. Det vil derfor være viktig i planarbeidet å kunne se faktorer i et bredt samfunns- og folkehelseperspektiv.

Eksempel samfunnsdel fra Gran kommune – lokale føringer i samfunnsdelen.

 • Bærekraftig utvikling og klima
 • Befolkningsutvikling og bosettingsmønster
 • Utfordringer i folkehelsearbeidet (Red.Utvalgt og uthevet. Se under) 
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Et inkluderende samfunn

Fokus på: Utfordringer i folkehelsearbeidet – fra Gran kommune

 • Å fremme god helse og redusere helseforskjeller
 • Å ivareta helsehensyn i planleggingen
 • Legge til rette for gode valg for egen helse i hverdagen
 • Fremme god helse og sunne vaner hos barn
 • God helse og trivsel i arbeidslivet

Strategier for å nå målene – Gran kommune

 • Sikre gode rutiner og samhandling mellom helse - plan
 • Planlegge bomiljøer som fremmer aktivitet og trivsel
 • Bruke HKU og kommunehelseprofiler som verktøy
 • Involvere skoler, frivillige, nærmiljø, arbeidsliv med mer

Fra utprøvingen av Helse i Plan prosjektet: Andre eksempler på målformuleringer til samfunnsdelen:

 • Kommunen vil arbeide for trygge oppvekstmiljøer som inviterer til aktiv fritid og fremmer god helse og trivsel.
 • Kommunen skal motivere til å legge til rette for allsidig fysisk aktivitet både for innbyggere og ansatte, arbeide målrettet for god og likeverdig helse i hele befolkningen og vektlegge prinsippene om universell utforming.
 • Bærekraftig utvikling, trygge og levende lokalsamfunn, attraktive boligområder og trygge møteplasser, helsefremmende oppvekst – og lokalmiljøer, fysisk aktivitet osv

Det foreligger ingen oppskrift eller mal om hvordan utvikle målene i samfunnsdelen. Det er imidlertid en utfordring å unngå store og runde formuleringer som kan være vanskelig å operasjonalisere. (Unngå god jul og godt nyttår formuleringer).

Kommuneeksempler på kommuneplanens samfunnsdel: Vi ber om at kommuner som har utarbeidet samfunnsdel til kommuneplanen, der folkehelse er gitt en viss plass, om å sende link med planeksemplet til redaksjonen@kommunetorget.no

NB. For mer hjelp i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (§ 11-2 i plan- og bygningsloven)klikk deg inn på modellen på høyre side og/eller de eksterne ressursene.

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 602461
(Skriv inn koden over.)