There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Folkehelse i kommuneplanens arealdel - PublicTemplates
 
 

Folkehelse i kommuneplanens arealdel

Målgruppe for denne teksten er først og fremst til fagpersoner på kommunalt og regionalt nivå som arbeider med folkehelse og har interesse for forankring og oppfølging av folkehelsearbeidet i kommunale og regionale planer. Det forutsettes grundig planfaglig kompetanse for å kjøre kommuneplanprosessene, særlig på arealdelen. Imidlertid vil personer som arbeider med folkehelse kunne være et viktig og nødvendig supplement i planarbeidet.

av Asle Moltumyr, Helsedirektoratet (rev av red.2015)

Hovedproblemstilling kan være; Hvordan sikre ivaretakelse av folkehelseutfordringene slik de framkommer i oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer (§ 5 i Folkehelseloven), fra drøftingene om innholdet i kommunal planstrategi, planprogram, samfunnsdel og fram til arbeidet med kommuneplanens arealdel? (klikk på og se modell på høyre side) 

Hensikten med dette dokumentet er å gi en kortfattet beskrivelse av strukturen i kommuneplanens arealdel; arealformål, bestemmelser og hensynssoner og å vise hvordan folkehelse kan synliggjøres og forankres i arbeidet med arealplanen. Arealplanleggingsprosessen vil dermed være et viktig redskap for oppfølging og gjennomføringstiltak fra oversiktskartleggingsarbeidet etter Folkehelselovens § 5.

Hvordan er det mulig å sikre, fastlegge og framstille ulike folkehelsehensyn og -interesser i kommuneplanens arealdel?

Det gis det først en kort beskrivelse av strukturen og bestemmelser til arealdelen. Deretter «velges» noen folkehelserelevante elementer kommunene kan arbeide videre med, bestemmende tema fra oversiktsarbeidet, gjennom planprosessen fram til arbeidet med arealdelen.

A. Hovedelementer i arealdelen: Hva skal arealdelen inneholde?

1. Arealformål (Pbl § 11-7): Hensikten med arealformål er å angi entydig hvilke funksjoner som tillates innenfor et areal og i bygninger og anlegg på arealet. Arealformålene skal angi den rettslige bindende virkning av hva arealet kan nyttes til. Arealformålet skal synliggjøres på kart.

Arealformål kan være (utdrag med fokus på folkehelserelevante underformål)):

A. Bebyggelse og anlegg med f.eks. utvalgte folkehelserelevante underformål som boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg, uteoppholdsanlegg mm

B. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur med f.eks. utvalgte folkehelserelevante underformål som veg, bane, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkter, parkeringsplasser mm

C. Grønnstruktur med f.eks. utvalgte folkehelserelevante underformål som naturområder, turdrag, friområder og parker mm

D. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone med f.eks. utvalgtefolkehelserelevante underformål som ferdsel, farleder, fiske, drikkevann samt natur- og friluftsområder

2. Bestemmelser (Pbl § 11-9): Bestemmelser skal angi på rettslig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må oppfylle før det kan gjennomføres. Bestemmelser kan gjelde hele eller deler av kommunen og det kan framgå av plankartet hvilke arealer bestemmelsen gjelder for. I tillegg til generelle bestemmelser til arealdelen kan det utarbeides bestemmelser til de enkelte arealformål. I et folkehelseperspektiv kan det dermed knyttes bestemmelser til de forannevnte folkehelserelevante underformålene, jfr § 11-10 og § 11-11 i pbl).

Det kan f.eks. gjelde bestemmelser til arealformålene om utbyggingsvolum og funksjonskrav som universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, miljøkvalitet, natur, landskap, grønnstruktur og fritidsformål

3. Hensynssoner (§§ 11-8): Det skal framgå av plankartet hvilke spesielle hensyn som skal ivaretas ved gjennomføring av arealbruk. Hensikten med sonene er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til og uavhengig av hvilke arealformål som gjelder i området. Hensynsoner i kommuneplanens arealdel skal legges til grunn for videre regulering, eventuelt med hjemmel i sektorlovverket, for å sikre viktige hensyn i framtidig detaljplanlegging.

Det kan fastsettes følgende folkehelserelevante hensynsoner som; a) sikrings-støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter visse vilkår for tiltak eller virksomhet i sonen. Eller b) sone for til dømes friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av natur- og kulturmiljø.

Kommentarer og vurderinger om folkehelseperspektivet vil bli ivaretatt i arbeidet med arealdelen:

(Se Folkehelse og kommuneplanlegging: Moment- og tipsliste. Helsedirektoratet september 2011)

Aktuelle drøftingstema kan være:

1. Næringsutvikling: Er kommunens egendekning av arbeidsplasser et tema? Hvilke tiltak er nødvendige for å hindre frafall i arbeidslivet, seniorpolitikk, lærlingplasser, arbeidstrening og vernede bedrifter? Bør det avsettes og sikres egnede arealer for dette formålet, utvikling av nye arbeidsplasser? Jfr Arealformål A.

2Utdanning: Er skoleveien tilrettelagt slik at den kan brukes til fysisk aktivitet? Behov for avsetting av egnede arealer for forbedring?

3. Boligforhold: Reflekterer arealplanen befolkningens tilgang på varierte boliger? F.eks. eldres boligbehov, nyetablerte barnefamiliers behov, arealer for personer med boligbistandsbehov og boligsosiale tiltak? Er fortettingsprinsippet avveid mot støyproblematikk, behov for lekeplasser, gang- og sykkelveger, turstier mm? Er «gettofisering» et tema? Hvordan er kravet til universell utforming ivaretatt?

4. Inntekt: jfr næringsutvikling (jobbskaping)

5. Nærmiljø og sosialt nettverk: Sosial integrasjon blir ofte brukt som forståelsesramme for mange helseproblemer. De bakenforliggende årsakene til oppløsningstendenser i nærmiljø og lokalsamfunn er mange og komplekse. Raskt voksende bomiljøer med dårlig sosiale og kulturelle kvaliteter, med skjevt sammensatt befolkning, kan hindre utvikling av uformelle relasjoner og støttefunksjoner. I lokalsamfunn preget av svak integrering mellom individer og grupper har en påvist økt hyppighet av psykiske helseproblemer (referanse??). Gode naborelasjoner gir beboerne en reell følelse av tilhørighet og sosial forankring. Tilrettelegges det «steder» for «formelle» og «uformelle» sosiale møteplasser i arealdelen? Universell utforming og et integrerende samfunn for alle: kan gjelde fysiske hindringer, språk, syn, hørsel, miljøhemming, bevegelighet og psykisk helse: Hvordan ivareta disse hensynene i arealdelen.

6. Lovpålagte tjenesteoppgaver: Hvordan vurderes arealbehovet opp mot helse- sosial- og barneverntiltak? Arealbehov i tilknytting til nye institusjonsplasser, bl.a. som følge av demografisk utvikling og samhandlingsreformen?

7. Ytre miljøfaktorer: Miljørettet helsevern: Har kommunen spesiell arealbehov/endringsbehov for forbedringstiltak knyttet til støy, støv, luft, lokal forurensning, pollen, avrenning til drikkevann, farlige kjemikalier, radon.

8. Individuell helseatferd: Drøftes arealstrategier og tiltak for å tilrettelegge lokalsamfunnet for mer fysisk aktivitet? Eksempelvis tur-, gang- sykkelveier, sykkelbyer, verning av stikk/snarveier ved utbygging.

Kommuneeksempler på kommuneplanens arealdel:

Vi ber om at kommuner som har utarbeidet arealdel til kommuneplanen, der folkehelse er gitt en viss plass og omtale, om å sende link med planeksemplet tilasle.moltumyr@helsedir.no

Kilder:

  • §§11-7,8,9 og 10 i Plan- og bygningsloven (Pbl) og Veileder til kommuneplanens arealdel (MD), fra side 37. Link til MD veileder om Kommuneplanens arealdel. Lenke, klikk inn HER.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 14iq5v
(Skriv inn koden over.)