There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
En helhetlig alkoholpolitikk - PublicTemplates
 
 

En helhetlig alkoholpolitikk

Omfanget av alkoholrelaterte problemer og skader øker med det totale forbruket av alkohol i samfunnet.

Sagt på en annen måte: Mors ekstra glass med rødvin til maten en onsdag og sønnens siste drink på nattklubb natt til søndag bidrar like mye på totalforbruket og derigjennom på omfanget av alkoholrelaterte problemer.

Dette vet vi med stor sikkerhet gjennom forskningen, og den viser også viser at begrensninger på allmenn tilgjengelighet har positiv effekt på totalforbruk og skadeomfang.

Derfor er norsk alkoholpolitikk basert på regulatoriske virkemidler som begrenser den generelle tilgangen. Søylene i denne politikken er bevillingssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgifter.

En kunne ha valgt en helt annen politikk. En kunne ha satt inn alle ressursene på de som er i risikosonen eller allerede har utviklet et alkoholproblem. Utbyttet av denne politikken ville vært mer konkret og målbart, men også mye mer begrenset.

Norsk alkoholpolitikk er en folkehelsepolitikk og handler om å forebygge bredt. Utbyttet er mer framtidsrettet og mindre målbart, men gir samlet sett mer tilbake til flere individer.

Stadig flere nordmenn slutter seg til en restriktiv alkoholpolitikk

Ansvaret for å forvalte lovgivning og virkemidler er delt mellom staten og kommunene. Staten trekker opp rammene. Den legger også til rette for en forsvarlig alkoholpolitikk på lokalplanet ved å utarbeide ulike verktøy, slik som veiledere, kurs og satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering.

Kommunene har ansvar for å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk, særlig gjennom behandling av bevillingssøknader, veiledning av salgs- og skjenkebransjene, fastsetting av salgs- og skjenketider, kontroller og sanksjoner.

Undersøkelser viser at kommunene ikke tar ut potensialet i alkoholloven. Blant annet er servering av alkohol til mindreårige og åpenbart berusede personer nokså utbredt. Etter alkoholloven skal kommunens kontroll særskilt omfatte disse forholdene, men få overtredelser blir oppdaget og sanksjonene er beskjedne.

Hvor mange overtredelser avdekkes og hvor mange bevillinger inndras i Norge?

Noe av utfordringen for kommunene er at alkohollovgivningen befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike hensyn. Det oppstår fort en spenning mellom behovet for å regulere tilgangen og næringsinteresser. Den stadig mer liberale alkoholpolitikken som føres i norske kommuner forteller både om endringer i drikkekultur og om press fra næringsinteresser.

Kommunene skal fortsette å ha frihet til og ansvar for å utforme sine lokale alkoholpolitikk. De må også ta sin del av ansvaret for å forebygge rusrelatert skade.

Gjennom aktiv og klok bruk av alkohollovens virkemidler, ikke minst bevillingsordningen, kan kommunene forebygge alkoholrelaterte skader og spare samfunnet og enkeltmennesker for økonomiske, helsemessige og sosiale kostnader.

Virkemidlene i bevillingssystemet opererer langs to akser. Langs den ene aksen har vi virkemidler knyttet til innvilgelse og fastsetting av rammer for den enkelte bevilling, og langs den andre har vi dem som er knyttet til oppfølging av bevillingene, herunder kontroll og reaksjon.

For å få en helhetlig og forsvarlig alkoholpolitikk, må virkemidlene langs begge akser tas i bruk. God kontroll og strenge reaksjoner kan ikke veie opp for en lite gjennomtenkt politikk for innvilgelse og vice versa.

En politikk som kun baserer seg på utsagnet "lett å få, lett å miste", er et eksempel på at bare én side av bevillingspolitikken vektlegges.

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: e65ryq
(Skriv inn koden over.)