There is a license error on this site:
005056A564E8 is not a valid mac-address, License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
En helhetlig alkoholpolitikk - PublicTemplates
 
 
 

En helhetlig alkoholpolitikk


Omfanget av alkoholrelaterte problemer og skader øker med det totale forbruket av alkohol i samfunnet.

Sagt på en annen måte: Mors ekstra glass med rødvin til maten en onsdag og sønnens siste drink på nattklubb natt til søndag bidrar like mye på totalforbruket og derigjennom på omfanget av alkoholrelaterte problemer.

Dette vet vi med stor sikkerhet gjennom forskningen, og den viser også viser at begrensninger på allmenn tilgjengelighet har positiv effekt på totalforbruk og skadeomfang.

Derfor er norsk alkoholpolitikk basert på regulatoriske virkemidler som begrenser den generelle tilgangen. Søylene i denne politikken er bevillingssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgifter.

En kunne ha valgt en helt annen politikk. En kunne ha satt inn alle ressursene på de som er i risikosonen eller allerede har utviklet et alkoholproblem. Utbyttet av denne politikken ville vært mer konkret og målbart, men også mye mer begrenset.

Norsk alkoholpolitikk er en folkehelsepolitikk og handler om å forebygge bredt. Utbyttet er mer framtidsrettet og mindre målbart, men gir samlet sett mer tilbake til flere individer.

Stadig flere nordmenn slutter seg til en restriktiv alkoholpolitikk

Ansvaret for å forvalte lovgivning og virkemidler er delt mellom staten og kommunene. Staten trekker opp rammene. Den legger også til rette for en forsvarlig alkoholpolitikk på lokalplanet ved å utarbeide ulike verktøy, slik som veiledere, kurs og satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering.

Kommunene har ansvar for å utforme en lokalt tilpasset alkoholpolitikk, særlig gjennom behandling av bevillingssøknader, veiledning av salgs- og skjenkebransjene, fastsetting av salgs- og skjenketider, kontroller og sanksjoner.

Undersøkelser viser at kommunene ikke tar ut potensialet i alkoholloven. Blant annet er servering av alkohol til mindreårige og åpenbart berusede personer nokså utbredt. Etter alkoholloven skal kommunens kontroll særskilt omfatte disse forholdene, men få overtredelser blir oppdaget og sanksjonene er beskjedne.

Hvor mange overtredelser avdekkes og hvor mange bevillinger inndras i Norge?

Noe av utfordringen for kommunene er at alkohollovgivningen befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike hensyn. Det oppstår fort en spenning mellom behovet for å regulere tilgangen og næringsinteresser. Den stadig mer liberale alkoholpolitikken som føres i norske kommuner forteller både om endringer i drikkekultur og om press fra næringsinteresser.

Kommunene skal fortsette å ha frihet til og ansvar for å utforme sine lokale alkoholpolitikk. De må også ta sin del av ansvaret for å forebygge rusrelatert skade.

Gjennom aktiv og klok bruk av alkohollovens virkemidler, ikke minst bevillingsordningen, kan kommunene forebygge alkoholrelaterte skader og spare samfunnet og enkeltmennesker for økonomiske, helsemessige og sosiale kostnader.

Virkemidlene i bevillingssystemet opererer langs to akser. Langs den ene aksen har vi virkemidler knyttet til innvilgelse og fastsetting av rammer for den enkelte bevilling, og langs den andre har vi dem som er knyttet til oppfølging av bevillingene, herunder kontroll og reaksjon.

For å få en helhetlig og forsvarlig alkoholpolitikk, må virkemidlene langs begge akser tas i bruk. God kontroll og strenge reaksjoner kan ikke veie opp for en lite gjennomtenkt politikk for innvilgelse og vice versa.

En politikk som kun baserer seg på utsagnet "lett å få, lett å miste", er et eksempel på at bare én side av bevillingspolitikken vektlegges.

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

 
 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: y66wu6
(Skriv inn koden over.)