There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Politirådets rolle - PublicTemplates
 
 

Politirådets rolle

Det ble i 2007 besluttet at politidistriktene skulle ta initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politi og kommune gjennom politiråd.

Politirådet er et samarbeidsorgan mellom kommunens ledelse og politidistriktets ledelse. Formålet er at kommune- og politiledelse gjennom samarbeidsmodellen tar et felles ansvar for kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

Politirådet skal bidra til å

  • styrke dialog og samarbeid mellom politi og kommune
  • ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet
  • bedre informasjonsflyt mellom politi og kommune
  • øke kunnskapen om kriminalitet og utrygghet og om bakenforliggende årsaker

 

POLITIRÅDET ER EN VIKTIG ARENA FOR Å DRØFTE UTFORDRINGER RUNDT RUSRELATERT VOLD

I regjeringens Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) heter det at

"det skal stimuleres til trepartsamarbeid mellom kommune, politi og næring ved bruk av ansvarlig alkoholhåndtering som modell. Målet er å redusere rusrelatert vold og annen kriminalitet knyttet til uteliv, gjennom blant annet å redusere antall tilfeller av overskjenking og skjenking til mindreårige".

Politimesteren i det enkelte politidistrikt har ansvaret for å ta initiativ til å opprette politiråd i de respektive kommunene. Det kan organiseres som samarbeid mellom to eller flere kommuner der dette er hensiktsmessig.

ORGANISERING AV POLITIRÅDSAMARBEIDET

Politidirektoratet anbefaler i et rundskriv i 2013 til alle politimestrene, følgende prosedyre:

SKRIFTLIG AVTALE. Det enkelte politiråd må lage en skriftlig avtale som tydeliggjør rammene for samarbeidet.

DELTAGERE. Det må fremgå av avtalen hvilke representanter som skal delta fast i politirådet. Som et minimum bør ordfører og rådmann delta fra kommunen og stasjonssjef, lensmann eller tilsvarende fra politiet. I tillegg til faste deltakere kan politirådet invitere andre aktører til møter og samarbeid om spesifikke tema, herunder representanter fra fylkeskommune, næringsliv og frivillige organisasjoner.

SEKRETARIAT. Det må avklares hvem som skal lede samarbeidet og hvordan sekretariatfunksjonen skal ivaretas.

LOKALE MÅL. Det må fremgå av avtalen hvilke mål og satsingsområder det enkelte politiråd har satt seg. Det bør også beskrives hvilke resultater som forventes. Mål og satsingsområder bør evalueres og eventuelt revideres årlig.

MØTEHYPPIGHET. Politirådene må bli enige om hvor ofte de skal avholde møter. Det bør minimum avholdes to møter per år.

POITIRÅD/SLT. Der det er etablert SLT-samarbeid må det avklares hvordan disse to samarbeidsmodellene skal utfylle hverandre. Politirådsamarbeid forutsetter ikke SLT-samarbeid.

Politidirektoratet vektlegger videre i rundskrivet at tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre et kunnskapsbasert grunnlag handling, og at det forutsettes at politirådet etterspør og anvender slik kunnskap.

Erfaringer fra Politirådet som rus- og kriminalitetsforebyggende arena, les HER 

 

HVOR VIL DU NÅ?

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Til > Samarbeid mellom kommune, politi og bransje

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 38r2y0
(Skriv inn koden over.)