There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Mellom kommune, politi og bransje - PublicTemplates
 
 

Samarbeid kommune, politi og bransje

God forebygging av utelivsrelaterte utfordringer krever godt samarbeid mellom kommunen, bransjen og politiet.

Et samarbeid omkring håndtering av alkohol skaper bedre forståelse for hverandres synspunkter, gir bedre informasjonsflyt og bygger tillit. Det gjør det ikke minst lettere for bransjen å ta kontakt med politi og kommune. Når bransjen har god kontakt med kommunens saksbehandlere, minsker også risikoen for brudd på alkoholloven.

Kommunen har ansvar for forvaltning av alkoholloven. Den alkoholpolitiske handlingsplanen og kommuneplanen legger grunnlaget for en ansvarlig og forutsigbar alkoholhåndtering. Kommuner som tar en aktiv rolle overfor utelivsbransjen med kurs, kontroller og samarbeid, vil igjen få økt forståelse for regelverket og kommunens rolle.

Kommunen bør kunne

 • legge opp til politiske diskusjoner om folkehelse, alkohol og trygghet i kommunen
 • bruke politirådet som arena for samarbeid
 • gi opplæring for økt trygghet i forvaltningen av kontrolloppgavene
 • ha god dialog med utelivsbransjen for bedre forståelse og respekt for regelverket
 • kontakte sitt regionale kompetansesenter for rusmiddelspørsmål (KoRus) for bistand

Kommuner som jobber systematisk med ansvarlig alkoholhåndtering, kan med fordel etablere en samarbeidsgruppe som består av representanter for kommune, bransje og politi/lensmann.

Kommunens dialog med skjenkestedene bør gå utover formell brevkontakt. Det er for eksempel ingenting i veien for at kommunen avtaler besøk på skjenkesteder på dagtid for å utveksle informasjon med. Erfaringer viser at dette har stor verdi. Det skaper gjensidig kjennskap, og informasjon kan utveksles.

Slike besøk er også egnet til å gi bevillingshavere råd og veiledning. En kan også diskutere bedriftens internkontroll, skjenkekontroller, sanksjoner, samt hvordan kursene i Ansvarlig vertskap blir fulgt opp.

En slik framgangsmåte bringer kommunen nærmere det enkelte skjenkested. Selv om kommunen bare har kapasitet til å gjennomføre noen få slike besøk årlig, har de en viktig signaleffekt utover i bransjen.

Å besøke utesteder jevnlig fører også med seg større aksept i bransjen for kommunens aktive forvaltning av alkoholloven.

Utelivsbransjen må drive slik at lovene overholdes. Det skjer blant annet ved at personalet har trygghet og kompetanse til å vurdere hver enkelt gjest, og dermed unngå blant annet overskjenking og tilgang på alkohol til mindreårige.

Utelivsbransjen bør kunne

 • skape trygge og gode utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og lettere rekruttering av ansatte
 • gi opplæring til ansatte for å kunne håndtere skjenkereglene og redusere fare for lovbrudd og ulykker
 • ha god dialog med kommunen for gjensidig forståelse og forutsigbare vilkår
 • samarbeide tett med politiet for økt trygghet for gjester og ansatte
 • delta på kurs i Ansvarlig vertskap der dette tilbys

God kommunikasjon mellom kommune og lokale politimyndigheter er også sentralt. I mange kommuner er det opprettet både SLT-samarbeid og politirådssamarbeid. Begge disse arenaene er godt egnet til å drøfte generelle utfordringer omkring rus og rusrelatert vold.

Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. For å lykkes er det nødvendig å samarbeide med alle relevante samfunnsaktører. Reduksjon av vold og annen rusrelatert kriminalitet vil kunne gi rom for å prioritere annet nødvendig politiarbeid.

Politiet bør kunne

 • samarbeide tett med den lokale utelivsbransjen for økt trygget for gjester og ansatte
 • lage gode analyser for å etablere felles problemforståelse med kommunen og utelivsbransjen
 • bli kjent med lokaliteter og ansatte i den lokale utelivsbransjen som et fortrinn ved akutte hendelser
 • bruke politirådet som arena for samarbeid

Et eget samarbeidsforum for alkoholhåndtering i lokalsamfunnet med bransjen som naturlig deltaker, har erfaringsmessig stor betydning i forebyggingen av overskjenking, salg og skjenking til mindreårige og utelivsrelatert vold.

 

HVOR VIL DU NÅ?

Tilbake til samlesiden > Ansvarlig alkoholhåndtering

Til > Politirådets rolle

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 1f0bi6
(Skriv inn koden over.)