There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Østerdalsprosjektet - interkommunalt samarbeid Rusmiddelpolitisk handlingsplan - PublicTemplates
 
 

Østerdalsprosjektet - interkommunalt samarbeid Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Østerdalsprosjektet er ferdig. Dette har vært et samarbeid mellom ni kommuner om interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Prosjektperioden har strekt seg over tre år. Kompetansesenter rus - region øst har hatt ansvaret for veiledning og rapportutforming, prosjektet har vært støttet av Helsedirektoratet. Rapporten om Østerdalsprosjektet bygger på de erfaringer og kunnskaper prosjekt interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan har tilegnet seg i perioden 01.10.2007 - 01.10.2010. De ni samarbeidende kommunene i Østerdalen har vært Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Her presenteres erfaringene fra dette pionerprosjektet.

 

Rapporten om Østerdalsprosjektet bygger på de erfaringer og kunnskaper prosjekt interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan har tilegnet seg i perioden 01.10.2007 – 01.10.2010. De ni samarbeidende kommunene i Østerdalen, Hedmark fylke, har vært Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os. Regionen er stor geografisk, med 200 kilometer fra Åmot i sør til Os i nord og ca 70 kilometer fra Rendalen østover til Engerdal. Kommunene har fra 1450 til ca 5 400 innbyggere; et befolkningsgrunnlag på til sammen ca 23300.  

 

I Rusforum Østerdalen, et nettverk for ruskonsulenter og kommunenes samarbeidspartnere, diskuterte

kommunene behovet for å rullere sine alkoholpolitiske planer. Mange av planene var gått ut på dato og kommunene ønsket å jobbe med en overordnet felles plan. Argumentene for å gjøre dette i fellesskap var at saksbehandlerne / ruskonsulentene mente det var lite konstruktivt å lage nesten likelydende planer for hver enkelt kommune. Fagfolkene ønsket å lære av hverandre og samordne tiltakene og innsatsen. Videre har kommunene små og sårbare miljøer, og mange mente samarbeid ville gi ny motivasjon.

 

Kommunenes hensikt var å ivareta ildsjelene og skape arenaer der de kunne møte andre med engasjement for rusfeltet. Kommunene hadde videre en forventning om at det ville være ressursbesparende å samarbeide om planarbeidet.

 

I juni 2005 møttes initiativtakerne til arbeidet med en felles interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan for første gang. Rådmannsforum, som i forhold til denne saken ble utvidet med to kommuner, hadde sagt ja til at kommunene kunne starte arbeidet. Røros kommune var opprinnelig med i samarbeidet.

 

Kommunene etablerte arbeidsgruppe, referansegruppe og styringsgruppe i arbeidet med interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) var veileder. Selve skrivingen av plandokumentet ble mer tidkrevende enn kommunene i utgangspunktet var forberedt på. Det ble klart at arbeidsgruppa trengte en sekretær. KoRus-Øst og Fylkesmann i Hedmark gikk inn med lønnsmidler. I prosessen med interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan ble det foreslått at implementering og oppfølging av arbeidet skulle organiseres i tre kompetanseteam. For å kunne drifte disse teamene bevilget Helsedirektoratet, Fylkesmann og KoRus-Øst midler til å ansette tre ruskonsulenter i prosjektstillinger.

Det er dette prosjektet som vil bli presentert og beskrevet i denne rapporten.

 

Målet med rapporten er tredelt:

  • Rapporten skal ivareta kommunenes behov for oppsummering av prosjektet.
  • Rapporten skal ivareta Helsedirektoratets, Fylkesmannens og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) sitt behov for rapportering.
  • Rapporten skal spre erfaringer fra vårt prosjekt til andre interkommunale prosjekter.

 

Bakgrunn

Ideen om en felles rusmiddelpolitisk handlingsplan kom fra de som selv arbeider i rusfeltet i regionen. Rådmanns-forum for Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os og Røros kommune viste stor samarbeidsvilje, og inviterte flere kommuner inn når vedtak om interkommunalt samarbeid skulle vedtas.

 

Prosjektets hovedmål var kompetanseutvikling på rusproblematikk i kommunene. Arbeidet bygde på

målsettingene i Opptrappingsplan for rusfeltet 2007-2010. Hensikten med prosjektet var at kompetansebygging og etablering av gode samarbeidsrutiner skulle bestå også etter at prosjektperioden var over. I denne sammenheng ble tydelig oppstart – og sluttdato for prosjektet viktig.

Kommunene har evaluert at en av våre viktigste suksessfaktorer var å benytte etablerte nettverk og videreutvikle dem, i stedet for å opprette nye strukturer. I tillegg til at det er ressursbesparende, sikrer det kontinuitet etter prosjektets slutt. Styrking av kompetanse ble i hovedsak lagt til Rusforum Østerdalen, et nettverk for ruskonsulenter og kommunens samarbeidspartnere. Prosjektet fikk gode er­faringer med at ulike aktører oppnådde felles forståelse og felles holdninger. Videre hadde vi et bredt fokus på rus, med alkohol som kjernen i rusproblematikk generelt, og folkehelseperspektivet spesielt.

 

Graden av måloppnåelse varierte fra kommune til kommune. Årsaken var at de deltagende kommunene selv prioriterte satsningsområder innafor rammen av den

interkommunale planen og prosjektets mandat. Prosjektet hadde en enkel organisering, med ni kommuner som eiere, èn styringsgruppe og tre kompetanseteam som ble driftet av prosjektarbeiderne. Styringsgruppa bestod av rusrådgiver hos Fylkesmann i Hedmark og

tre rådmenn. Rådmennenes deltagelse sikret god forankring både administrativt og politisk. Videre var prosjektet organisert etter vertskommunemodell. Vertskommunens rådmann var leder i styringsgruppa, i tillegg til at prosjektleder hadde base i samme kommune. Styringsgruppas leder var, sammen med prosjektarbeiderne, på årlige statusmøter med samtlige kommuner.

 

Brukermedvirkning som tema ble løftet frem i prosjekt perioden. På systemnivå hadde vi god dialog med ulike brukergrupper / brukerorganisasjoner, og på individnivå har fokus vært individuell plan.

Kommunene har uttalt at prosjektet har framtvunget økt fokus på rusfaget. Deltagelse i Helsedirektoratets forsøk med tillitspersoner, prosjekt hybelkontakt og mer hensikts­messig organisering av støttekontaktordningen er eksem­pler på selvstendige prosjekter som er en synergieffekt av dette interkommunale prosjektet.

 

Noen kommuner har i løpet av prosjektperioden utarbeidet kommunale rusmiddelpolitiske tiltaks-planer. Kommunene har gjennom dette arbeidet erfart at rusarbeid fordrer samhandling på tvers av ulike tjenesteområder. Styringsgruppa har anbefalt kommunene å fokusere

på dette også framover.

 

For å lese om hele Østerdalsprosjektet, klikk på høyre side 

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5y6w46
(Skriv inn koden over.)