There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gode prosesser i arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan, Fredrikstad kommune - PublicTemplates
 
 

Gode prosesser i arbeidet med Rusmiddelpolitisk handlingsplan, Fredrikstad kommune.

Det finnes flere gode eksempler på gode prosesser knyttet rusmiddelpolitisk handlingsplan. Fredrikstad kommune har i mange år arbeidet systematisk med planarbeid, også på dette området. Denne artikkel er basert på en prosjektleders erfaring med å lede prosessen rundt rusmiddelpolitisk handlingsplan i Fredrikstad kommune. Artikkelen tar utgangspunkt i praksisbasert kunnskap og forsøker å formidle erfaring og betraktning rundt det å lage en plan, iverksette den og utfordringene med å få planen realisert over tid.  Erfaringene er fra 2009, men relevansen og overførbarheten til arbeid med rusmiddelpoltisk handlingsplan i dag er stor. 

 

:Gry Haugland, Fredrikstad kommune 2009/justert 2015.

 

Erfaringer fra det rusmiddelpolitiske planarbeidet i Fredrikstad

Få tips fra de erfaringene som ble gjort i Fredrikstad kommune  ved å klikke inn på overskriftene/lenkene på de ulike fasene i arbeidet under.

 

1.Prosjekt, nå igjen…?

Fredrikstad kommune har tidligere forsøkt å tildele planoppdraget til ansatte med andre tilleggsoppgaver. Det fungerte ikke og førte til en lengre utsettelse av planarbeidet.  Det ble derfor besluttet at en prosjektleder i 100 prosent stilling skulle ha planarbeid som sitt hovedanliggende i en periode på ett år. Å avsette tilstrekkelige ressurser til planarbeidet har vært helt avgjørende. Det synliggjør vilje og gir muligheter for å utvikle en handlekraftig plan. 

 

2. ”HELP – IS THERE ANYBODY OUT THERE?”

Å starte et planarbeid kan virke overveldende, men som prosjektleder er man sjelden alene. Det er derfor hensiktsmessig å få oversikt over den kompetanse som allerede finnes. Nytten av å bruke andres fagkunnskap og be om hjelp ved behov bør ikke undervurderes. Det løfter og gir anerkjennelse hos kolleger og øker produktets kvalitet. Følgende ”hjelpere” var viktige for oss.

 

3. ”APPRECIATIVE INQUIRY” – ANERKJENN INVOLVERING OG ENGASJEMENT

Gjennom fagnettverk initiert av Fylkesmannen og ØKS, har kommunale planledere fått opplæring i metodikk for ledelse av planprosesser. Opplæringsprogrammet ble ledet av sosiolog og aksjonsforsker Bjørn Hauger.

Det var et særlig fokus på at planarbeid skapes gjennom sosiale prosesser. Kunnskapsgrunnlaget for hvordan lede planprosesser som utløser sosial støtte, finnes innen aksjonsforskning, jf Kurt Lewins aksjonsforskning. Østfoldkommunene fikk opplæring i en prosessmodell kalt ”Appreciative Inquiry” (AI) som er et verktøy for å skape engasjement og involvering i arbeidet med å utvikle en plan.

 

4. VI HEIER PÅ BRUKERDIALOGER!

For å unngå at planen ble en ”skrivebordsøvelse”, var det nødvendig å menneskeliggjøre planarbeidet ved å invitere og engasjere de som selv er berørt. Derfor har brukerrepresentant fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) deltatt på strukturelt nivå i rusplanens prosjektgruppe og i rådgivningsgruppen for behandling og rehabilitering. På denne måten kan kommunen sikre at brukererfaringer nyttes systematisk i kvalitetsarbeidet, og at brukerne i større grad får anledning til å påvirke organisering av tjenester og politikkutforming.

 

5. ”DET BESTE VED PLANEN ER AV OG TIL DET VERSTE”

De nasjonale føringene i regjeringens Opptrappingsplan er viktig å etterkomme med tanke på de utfordringer som kommunen står overfor i rusfeltet.  Særlig poengteres det hvor viktig det er å ha en plan der den lokale alkoholpolitikkens virkning på folkehelsen anerkjennes og sees i relasjon til forebygging, rehabilitering og omsorgstiltak. Det ble derfor utviklet en nasjonal veileder for ”Kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan”. Veilederen ble førende for Fredrikstad kommunens planprosess.

 

6. ”MOT ALKOHOL!”

En helt spesiell utfordring i planen har vært å implementere folkehelseperspektivet i alkoholpolitikken via de alkoholpolitiske retningslinjer i alkoholloven. Dette har vært så omfattende og krevende at det fordrer en egen artikkel om tema.

 

7.INFORMASJONSARBEID

Tidlig i planprosessen ble det laget en informasjonsplan. Informasjonsarbeidet og innspill til plan startet med en Oppstartkonferanse , med 80 deltagere. Det ble opprettet en egen informasjonsfil om prosjektet på kommunens nettsider. Informasjon er gitt via kommunens informasjonsavis ”Månedsbrevet”. Det har vært bred mediadekning av rusplanarbeidet i lokalaviser, i NRK Østfold og lokalradio og planarbeidet er omtalt i interkommunale og nasjonale faglige nettverk. Ut over prosjektorganiseringens faste møteplasser er det gitt løpende informasjon om planarbeidet via ”åpne runder” med kommunale virksomheter, i brukerdialoger, fagmøter, virksomhetsledermøter og via e-post

 

8. FATTIGDOM – MAKT OG AVMAKT

Hva er rett strategi for å sikre rusfeltet forsvarlige økonomiske rammer? Skal planen synliggjøre de reelle ressursbehovene i forhold til befolkningsantall – eller skal planen foreslå en realistisk ressurstilførsel ut fra en ”fattig” kommunes virkelighet?

 

DEL 9. ”THE WALL OF FAME” – FRA PLAN TIL HANDLING

”Det er lett å legge planer, men enda lettere å glemme hvor man har lagt dem!”, er et velkjent sitat fra den danske humoristen Storm. P. En stor utfordring for en rusplan er kunsten å gjøre den til et aktiv styringsdokument. Rusproblematikk er ikke et tema preget av varig politisk oppmerksomhet. Oppmerksomheten er ofte ”stuntpreget” via medias sensasjonspregede journalistikk.  Målgruppen er marginalisert og interesseorganisasjoner har moderat gjennomslagskraft i offentligheten.  

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 6i4rk4
(Skriv inn koden over.)