There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Offensiv i Telemark. Planforankring sikrer langsiktig folkehelsearbeid - PublicTemplates
 
 

Offensiv i Telemark. Planforankring sikrer langsiktig folkehelsearbeid

Resultater gjennom samhandling” er målet for aktørene som har inngått en avtale om partnerskap om folkehelsearbeid i Telemark. Kompetansesenter rus- region sør(KoRus -Sør) er blant de som inngår i partnerskapet. Kompetansesenteret kan bidra med mye, blant annet er analyse av data om rusmiddelsituasjonen i kommunene sentralt i tiden fremover, sier folkehelsekoordinator i Telemark, Anne Karin Andersen.

Av: Hilde Evensen Holm, KoRus – Sør (versjon 2012 av tidl publiser artikkel i Rusfag 2, 2011)

- Samhandlingsreformen der den nye folkehelseloven er et viktig virkemiddel, forplikter kommunene til å arbeide for et sektorovergripende folkehelsearbeid. Tidligere var folkehelsearbeidet kun helsesektorens ansvar. For å sette det på spissen kan vi si at rådmannen i kommunen nå blir ”Folkehelsesjefen” i kommunen. Rådmannen vil trenge samarbeidspartnere både innad i egen kommune og eksternt i planarbeidet. Vi vet at det vil være et stort behov for tilgang til analyser og data om folkehelseutfordringer i kommunen. Rusmiddelproblematikk er et slikt område. Her er kompetansesenteret viktig og jeg tror det blir stor etterspørsel fra kommunene om bistand til gjennomføring av undersøkelser og analyse av data, sier Anne Karin Andersen.

Hun koordinerer folkehelsearbeidet i regi av Telemark Fylkeskommune. Blant tiltaksområdene de siste årene er helsefremmende barnehager og skoler med ernæring, fysisk aktivitet, helsefremmende arbeidsplasser, rus/snus og psykisk helse, aktive seniorer, friskliv og helsefremmende arbeidsplasser.

Fylkeskommunen har en lovpålagt rolle for å samordne innsats i det sektorovergripende folkehelsearbeidet på fylkesnivå og i forhold til kommunene.

Gjennom å bygge allianser og inngå partnerskap legges det vekt på å støtte kommunene i det folkehelsearbeidet de gjør.

Kompetanse og nettverk

Partnerskapet som KoRus Sør er en del av i Telemark benevner hun som ”En skattekiste ” av kompetanse og nettverk. Blant de som er med i tillegg til kompetansesenteret ved Borgestadklinikken er Fylkesmannen, NAV, Sykehuset Telemark, Høgskolen i Telemark, NHO og LO. KS er også i god dialog med partnerskapet, opplyser Andersen

Målene for partnerskapsavtalen i Telemark er blant annet å øke innsatsen på feltet ved å forene ressurser og gi handlekraft til utviklingsarbeidet som skal gjøres i kommunene. Målsettinga stiller krav til partnerne om å ta ansvar, ha ressurser, autoritet, kompetanse og nettverk. Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og krever tverrfaglig innsats, heter det i partnerskapsavtalen.

Kompetansesenteret har forpliktet seg til å bidra med bistand til utvikling av helhetlig rusmiddelpolitiske handlingsplaner og utarbeidelse av datagrunnlag blant annet via UNGDATA. Videre er to av kompetansesenterets forebyggende programmer løftet fram som mulige tiltak for barnehage og skole. Samtaleverktøyet Motiverende Intervju er nedfelt som en metode som tilbys i forhold til den delen av partnerskapet som handler om ”Friskliv”.

Kompetansesenteret er for tiden også opptatt av å øke fokus på problematikk rundt rusmiddelvaner og helse hos den eldre delen av befolkningen, og har i partnerskapssammenheng løftet fram behov for forebyggende og helsefremmende innsats her.

Økt behov for data

Det å tilby datagrunnlag i form av helseoversikter og helsepåvirknings- faktorer er en av de viktigste rollene fylkeskommunen har i sin bistand til kommunene. Her er samarbeid med kompetansesenter rus viktig for å kunne bidra med ekspertkompetanse for å gjøre data tilgjengelig og understøtte kommunen, mener Andersen.

Hun sier Folkehelseinstituttet skal bidra med årlige rapporter til kommunene om fylkets helsetilstand., de vil utarbeide et ”fylkesbarometer”. Tall i forhold til eksempelvis alkoholforbruk i befolkningen vil bli synliggjort i barometeret.  Andersen sier hun håper kompetansesenteret kan bistå kommunene med å gå bak tallene, gjøre analyser og videre undersøkelser som hjelper kommunene i det planarbeidet de må gjøre.

- Alt folkehelsearbeid må forankres i planer. De rusmiddelpolitiske handlingsplanene er et eksempel. Skal vi få til et langsiktig folkehelsearbeid må vi få til planforankring som forplikter både politikere og administrasjon, mener Andersen.

Telemarksmodellen

Et av de helsefremmende tiltakene i fylket med solid forankring er ”Telemarksmodellen”. Den identifiserer helsefremmende tiltak på en helhetlig måte fra barnehage til videregående skole, og har sitt utspring i målsetting i folkehelseprogrammet om å ha barn og unges situasjon som sitt viktigste arbeidsområde.

Tiltakene i Telemarksmodellen startet i 2006 og er en unik satsing for Telemark. Modellen har fått oppmerksomhet også utenfor fylket og har blitt løftet fram som et virksomt eksempel på forankring av folkehelsearbeid i barnehage- og skolesektoren.

Målsetting for Telemarksmodellen er  ” oppnå sunn livsstil og god helse for alle barn i barnehager og i skoler ved å tilrettelegge for et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. På den måten kan vi på sikt forebygge mer og reparere mindre”

Suksessfaktorer i satsingen har blant annet vært å oppnå samstemmig oppslutning fra flere sentrale aktører som utdanningsdirektøren, fylkesskolesjefen og kommuner ved skole/barnehageledere. Ressursmiljøer i frivillig og privat sektor er også inkludert og kan tilføre skole og barnehagene verdifulle impulser og drahjelp. En viktig strategi for å lykkes med helsefremmende arbeid i barnehager og skoler har vært å øke tilgjengligheten av faktorer som fremmer helse. Det dreier seg om tid og fasiliteter for allsidig fysisk aktivitet, tilbud om sunn mat og drikke, og å ha rådgivertjenester tilgjengelig. I forhold til innsats mot eksempelvis bruk av tobakk og snus for de eldste elevene, har det vært fokus på å gjøre ”varene” mindre tilgjengelig og det har vært fokus på å formidle gode eksempler, tips og erfaringer som er gjort.

Tiltak om rus

I den andre delen av planperioden for Telemarksmodellen ble det besluttet å forsterke arbeidet med psykisk helse og tobakksforebygging. Det ble også besluttet å vende seg mot nye områder, deriblant rusforebygging. I den forbindelse er rusforebyggende program fra KoRus Sør inkludert i et tipshefte om tilbud til barnehager og skoler som fremmer helse, trivsel og læring. Heftet formidles fra folkehelseprogrammet til alle kommuner i fylket.

I heftet presenterer Kompetansesenteret prosjektet ”Barn i Rusfamilier” som retter seg mot ansatte i barnehage, skole, barnevern og helsestasjoner. Hensikten med dette programmet er å øke kompetansen om risikoutsatte barn og sette inn tidlig hjelp. Filmen og metoden ”Den nødvendige samtalen” presenteres også. Med i heftet er også skole- og familieprogrammet ”Kjærlighet og Grenser ” som retter seg mot barn/unge i 6.-7. klasse og deres familier. Dette programmet har som mål å forebygge unges bruk av tobakk, alkohol og narkotika og programmet har videre som mål å styrke familiene.

Helse i alt vi gjør

- Folkehelsearbeid kan defineres som samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å styrke faktorer som bidrar til bedre helse og svekke faktorer som medfører helserisiko. Det handler altså både om helsefremmende arbeid og forebyggende tiltak. Det er nok glidende overganger mellom tidlig intervensjon, forebygging og folkehelseperspektivet, sier Anne Karin Andersen.

- For meg handler helsefremmende tiltak om å ”gjødsle” de tiltak vi ønsker mer av og forebyggende tiltak om å ”luke bort” det vi ikke ser som hensiktsmessig og vil endre, sier folkehelsekoordinatoren videre. Hun siterer helse – og omsorgsminister Anne Grete Strøm Eriksen som da hun la fram samhandlingsreformen i april i år påpekte ” Folks helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Derfor må vi tenke helse i alt vi gjør”

- I fylkeskommunen vil vi fortsette å ta et helhetsgrep om utviklingen av folkehelsesatsingen i fylket. Vi ønsker å være en arenaskaper for kommunene og er glad for blant andre å ha med kompetansesenteret for rusproblematikk som samarbeidspartner i tiden fremover, sier folkehelsekoordinator i Telemark, Anne Karin Andersen.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: c6i5cp
(Skriv inn koden over.)