There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Erfaringer med plan for tverrfaglig og forebyggende arbeid i Harstad kommune - PublicTemplates
 
 

Erfaringer med plan for tverrfaglig og forebyggende arbeid i Harstad kommune

På bakgrunn av at samarbeidet rundt barn og unges oppvekstvilkår i Harstad kommune ble oppfattet som både tilfeldig og personavhengig, ble det vedtatt å igangsette et planarbeid for tverrfaglig, forpliktende og forebyggende arbeid. Her presenteres noen av kommunens erfaringer med oppstart av dette arbeidet. 

: Wenche L. Roksøy, Harstad kommune

Bakgrunn
Harstad kommune har de siste årene erfart at antall henviste barn og unge til BUT, PPD og BUP har økt, noe som blant annet har ført til lange ventelister. I skolen har man sett et økende antall barn og unge med atferdsproblem. Det tverrfaglige samarbeidet har vært tilfeldig, personavhengig. Gjerne foregått fra sak til sak og gjennom ansvarsgrupper.

Det har også vært mangel på faste samarbeidsarenaer og mangel på system for å jobbe tverrfaglig og forpliktende. Vår erfaring i kommunene er at forebyggende og tverrfaglig arbeid som retter seg inn mot barn og unge er preget av at det er ildsjeler som har drevet dette. Dette kan forsåvidt være bra, men erfaringer viser at det også kan innebære at det er problematisk å få til noen langsiktighet i arbeidet.

På denne bakgrunn ble det opprettet en koordinatorstilling finansiert ved hjelp av de tidligere tildelte psykiatrimidler.

Organisering og mandat
Koordinator skal lede arbeidet med å utvikle en modell for samordning av det tverrfaglige forebyggende arbeid rettet inn mot barn og unge i risikosonen. Koordinator har en støtte og referansegruppe knyttet til seg. Gruppen har rådmann som øverste ansvarlig, i tillegg består den av enhetsledere i kommunen, sjefshelsesøster er valgt av enhetsleder for helse- og miljøtjenesten til å representere denne etaten, leder for BP, representant for politi og leder for PD. Gruppen er kommunens Forebyggende Forum.

Plankoordinatorrollen
Å være plankoordinator som skal ta tak i et slikt omfattende arbeid kan være en ensom jobb. Som regel er man alene om å inneha en slik stilling i kommunen. Å få et nettverk rundt seg, komme i kontakt med andre i lignende stilling er å anbefale. Det er et ønske å få til et større nettverk for koordinatorer (gjerne nasjonalt), med arenaer hvor en kan samles til erfaringsutveksling og få gode ideer og nyttige tips.

Hva har vi gjort
Siden Forebyggende forum konstituerte seg i februar, har vi hatt seks møter, og vært på hurtigrutetur for å bli bedre kjent. Fire medlemmer av Forebyggende forum har utgjort en arbeidsgruppe som har forberedt møtene og laget saksliste. Koordinator har ledet møtene.

Utarbeidelse av "nåsituasjon"
Koordinator har brukt våren til å kartlegge "nåsituasjonen" i Harstad kommune. Denne kartleggingen har omfattet spørsmål som;

 • hvordan har barn og unge det i Harstad kommune?
 • hva sliter barn og unge med?
 • hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet i kommunen ? 
 • hvem samarbeider med hvem og  er det noen som savner noe i forhold til samarbeid?
 • hva slags kompetansebehov har de ansatte?
 • hva gjøres av systematisk forebyggende arbeid?
 • Kartlegginga viste at vi har en stor og omfattende jobb å ta fatt i. Blant annet ser vi at vi mangler en tverrfaglig forpliktende plan for det forebyggende arbeid. En slik plan vil være med på å forankre jobben.

Som en konsekvens av dette vedtok Harstad kommunestyre allerede i 2006: ” …at det må lages en helhetlig strategi- og tiltaksplan for det forebyggende arbeid”.Fire medlemmer av Forebyggende forum har begynt arbeidet med å forberede planprosessen.

Kompetanseheving for deltakerne i planarbeidet
Underveis i dette arbeidet har vi søkt ulike kilder for innspill og veiledning, blant annet ved Nordnorsk kompetansesenter – Rus. I tillegg har Harstad kommune sendt 20 av sine ansatte på fagseminar. Dette har vært en tverrfaglig sammensatt gruppe.

Koordinator har også hatt kontakt med andre kommuner og personer som sitter i tilsvarende stilling som Harstads koordinatorstilling for å utveksle erfaring og få råd og tips om hvordan gå frem i dette arbeidet.

Erfaringer  
Erfaringer i forhold til denne type arbeid må bli;

 • at vi ikke har tid til å ha det travelt. Vi har brukt tiden til å bli bedre kjent med hverandre og det har vært både viktig og riktig, men vi kunne nok brukt enda mer tid  på ”bli kjent prosessen”.
 • Spørsmål som vi har funnet viktig å avklare tidlig i denne planprosessen er; Har vi felles mål, står vi på en felles plattform? Har vi avklart forventningene våre?
 • Underveis i arbeidet vårt har vi erfart at medlemmene i Forebyggende Forum har ulike forventninger til progresjonen i arbeidet. Noen ønsket å komme fort i gang med tiltak og opplevde at vi brukte mye tid på å snakke, mens andre vektla prosessen og forankringen av arbeidet. Kunststykket blir et både og. Både bruke tid på prosessen, samtidig som man setter i gang noen få tiltak. Dette er nytt for oss, vi må ramle noen ganger før vi klarer å gå.
 • Det at  medlemmene av Forebyggende Forum representerer ulike forvaltningsnivå, noen kommer som enhetsledere andre igjen representerer enheten de er ansatt i, krever at man avklarer roller, ansvar og myndighet.  

Vår erfaring er at det er veldig viktig i slike planprosesser at man bruker god nok tid på å finne en felles målsetting for det forebyggende arbeidet for å få til et godt resultat, felles målsetting gjør at alle vet hvor de skal.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8yk452
(Skriv inn koden over.)