There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Utfordringer rusmiddelpolitisk handlingsplan - PublicTemplates
 
 

Utfordringer i arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan

Hvis du tenker deg en kommune som et stort hav, rusmiddelpolitisk handlingsplan som en av flere båter i dette havet og en kommunalt ansatt helse- eller sosialarbeider som har fått i oppgave av båteierne, kommunepolitikerne, å lose båten gjennom vanskelige farvann frem til en trygg havn – ja, da har du et bilde av hvordan mange av kommunalt ansatte plankoordinatorer for rusmiddelpolitisk handlingsplan opplever sin hverdag.

Av: Øystein Gravrok ( KoRus Nord) og Bjørn Hauger (Sareptas) 2011

Farvannet oppleves vanskelig blant annet fordi retningen planarbeidet, eller båten, skal gå i, ikke er gitt. Andre utfordringer er håndteringen av statlige krav, kommunal politikk, faglighet og befolkningens deltakelse i arbeidet med rusmiddelpolitiskhandlingsplan. Tross disse strabasiøse seilasene har losene et genuint ønske om å bringe arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan i havn. «Losene» det refereres til i denne artikkelen er kommunalt ansatte helse- og sosialarbeidere fra elleve nordnorske kommuner som har fått ansvar for gjennomføring av rusmiddelpolitisk handlingsplan i egne kommuner. Disse deltok i perioden 2008 til 2010 på en arbeidsseminar-rekke i regi av KoRus-Nord, med fire møtepunkter og veiledning mellom samlingene.  Utgangspunktet for valg av kommuner var Statens Institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, sin kartlegging av rusmiddelpolitiske handlingsplaner i norske kommuner. Av denne kartleggingen framgikk det at mange kommuner ikke hadde prioritert dette arbeidet. I kjølvannet av denne kartleggingen ble nordnorske kommuner invitert til å delta for å styrke kompetansen knyttet til hvordan legge opp og gjennomføre planprosesser på dette området. Elleve kommuner meldte sin interesse, men tre stykker falt fra underveis i prosessen. Det er fra arbeidet med disse kommunene vi har hentet vår empiri til denne artikkelen.

 

Hvilken kurs velger kommunene?

Spørsmålet om hvilken kurs - eller om en vil hvilken planteori som legges til grunn i kommunene for «båten» rusmiddelpolitisk handlingsplan er interessant fordi dette kan si noe om hvorfor planprosesser blir som de blir. Mange kommuner tar utgangspunkt i den lovpålagte alkoholpolitiske handlingsplanen (retningslinjene) når de går i gang med rusmiddelpolitisk handlingsplan. Årsakene til dette kan blant annet knyttes til at da alkoholloven ble revidert ble kommunene gitt større frihet til å vurdere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra lokale forhold. I tillegg anbefales kommunen å sette det alkoholpolitiske arbeidet inn i en større sammenheng.

 

Det er mange begrunnelser for dette:

Rusmiddelproblemer er sammensatte og blandingsmisbruk er utbredt. Omfanget av rusproblemer i en kommune må sees i lys av det som skjer i andre samfunnssektorer, et perspektiv som også blir tydeliggjort i den nylig reviderte plan og bygningslovens påpekning av økt folkehelseperspektiv i kommunal planlegging.

 

Andre forhold som taler for å sette det alkoholpolitiske arbeidet inn i en større sammenheng er kommunens behov for å tilrettelegge for gode oppvekstmiljø, god kvalitet på det forebyggende arbeid, muligheter for bolig- og behandlingstilbud og kvalifiserende tiltak (skole og utdanning) for rusavhengige. Alt dette er eksempler på politikkområder som får betydning for utviklingen av rusmiddelproblemer i en kommune.

 

For å få til dette anbefales det fra statlig hold at kommune utarbeider helhetlige rusmiddelpolitiske planer. Målet er at disse planene skal ha en reell innflytelse på totaliteten av de forholdene som har betydning for utvikling av rusmiddelproblemer i kommunen. Men det er ikke nødvendigvis slik at intensjonene som ligger til grunn for utarbeidelse av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan passer som «hånd i hanske» i den rådende plantenkningen i kommunene. Våre erfaringer er at det i tilknytning til hvordan kommunene tilnærmer seg spørsmålene «hva er en plan» og «hvordan drive planlegging» finner vi flere av årsakene til hvorfor mange plankoordinatorer sliter i sitt arbeid.

 

------------------------------------------------------------------

Denne artikkelen  har tidligere vært publisert i en lengre versjon i Tidsskriftet Rusfag nr 1 2011.

 

 

 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: meeb01
(Skriv inn koden over.)