Politirådet som rus- og kriminalitetsforebyggende arena

Politiet er inne i en omstillingsprosess med innføring av en nærpolitireform. Politirådet blir framhevet som en viktig samarbeidsarena i det framtidige kriminalitetsforebyggende arbeidet. Skal politirådet ha en pådriverfunksjon på den framtidige kriminalitets- og rusforebyggende arena, må arbeid i politirådet prioriteres i langt større grad enn i dag, og det må etableres forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommune og politi med klare forebyggende satsingsområder.

:Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)

Mye kriminalitet blir begått i ruspåvirket tilstand, og særlig er det en sterk sammenheng mellom voldskriminalitet og alkohol- og narkotikabruk. I nærpolitireformen legges det til grunn at forebygging er en helt sentral del av politiets virksomhet. Politiet skal drive aktivt forebyggende arbeid i egen regi og i samarbeid med andre. Hver kommune skal ha minst en fast politikontakt, som skal bistå i politirådssamarbeidet i sin kommune og fungere som kontaktpunkt for det forebyggende arbeidet i distriktet. Det er et mål at alle kommuner skal ha et politirådssamarbeid. 

Politirådet må ha klare mål og satsingsområder

En evaluering av politirådene i 2014 foretatt av Rambøll, viser at mange kommuner mener at politiråd er et verdifullt samarbeid som bør utvikles videre. Evalueringsrapporten inneholder flere anbefalinger, blant annet at det bør utarbeides en skriftlig avtale for hvert politiråd som tydeliggjør rammene for samarbeidet og angir felles satsingsområder og felles konkrete mål. Det anbefales også å sikre en god kobling mellom det strategiske og utøvende nivået.

Mange politiråd mangler i dag avtaler som tydeliggjør hvilke satsingsområder politi og kommune i fellesskap skal bruke ressurser på. Ved å utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler vil en sikre at politi og kommune bruker ressurser på forebyggende tiltak, og en vil knytte politiressurser opp mot nærmiljøet. Et moment som er viktig å ha med seg i denne prosessen er at politirådet er et rådgivende og ikke et besluttende organ, og at en samarbeidsavtale må behandles og vedtas politisk i kommunen og i politiets ledelsesorganer før den kan iverksettes.

Hvilke satsingsområder som bør prioriteres fra politirådets side vil kunne variere fra kommune til kommune, men med tidligere erfaring fra forebyggende arbeid i politiet og nå fra KoRus - Sør vil jeg trekke fram tre aktuelle satsingsområder innenfor det kriminalitets- og rusforebyggende arbeidet:

  • Forebygging av rusrelaterte hendelser i utelivet
  • Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet (SLT)
  • Forebygging av vold i nære relasjoner

 

Forebygging av rusrelaterte hendelser i utelivet

I mange byer og tettsteder er vold og ordensforstyrrelser i forbindelse med utelivet i helgene et stort problem, og politiet bruker til dels store ressurser for å håndtere situasjonen. Helsedirektoratet og Politidirektoratet har bedt kommune, politi og utelivsbransje om å samarbeide om Ansvarlig alkoholhåndtering. Dette for å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser, og gi økt trygghetsfølelse for befolkningen. Sentrale elementer i Ansvarlig alkoholhåndtering er å etablere et strukturert samarbeid mellom kommune, politi og bransje, opplæring og ansvarliggjøring av utelivsbransjen og håndheving av et effektivt kontroll- og sanksjonssystem ved brudd på alkohollovgivningen.

Høsten 2015 foretok KoRus - Sør en spørreundersøkelse i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, for å kartlegge kommunenes satsing på ansvarlig alkoholhåndtering. Kommunene ble spurt om i hvilken grad Ansvarlig alkoholhåndtering hadde vært et tema i politirådet. Av 69 kommuner svarte 46 at dette i liten grad hadde vært på dagsordenen, mens bare 5 kommuner svarte at dette i stor grad hadde vært tema. 18 kommuner kjente ikke til om det var etablert et politiråd. På spørsmål om det uavhengig av politirådet var etablert et forpliktende samarbeid mellom kommune, politi og bransje når det gjelder Ansvarlig alkoholhåndtering, svarte 24 kommuner at de hadde etablert et forpliktende samarbeid, mens 48 kommuner ikke hadde etablert slikt samarbeid.

Ved å gjøre Ansvarlig alkoholhåndtering til et strategisk satsingsområde i politirådet, og utarbeide og iverksette en felles handlingsplan, vil en kunne redusere overskjenking og forebygge utelivsrelatert vold og ordensforstyrrelser. Salgs- og skjenkeansvarlig i kommunene er i dag i liten grad medlem i politirådene, og bør derfor delta i politirådet når Ansvarlig alkoholhåndtering er på dagsorden.

Politiet har gode analyseverktøy for å kartlegge omfanget av uønskede rusrelaterte hendelser i utelivet, og det bør gjøres en analyse som legges til grunn for iverksetting av forebyggende tiltak. 

Forebygging av barne- og ungdomskriminalitet

Et annet viktig strategisk satsingsområde for politirådet kan være forebygging av rus og kriminalitet i barne- og ungdomsmiljøene. Over 200 norske kommuner har etablert SLT-samarbeid. I mange kommuner fungerer politirådet som styringsgruppe for SLT samarbeidet, og SLT-koordinator kan være et effektivt bindeledd mellom det strategiske politirådet og det utøvende nivået i det lokale samarbeidet.

SLT-samarbeidet handler om å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte, som vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet. Selv om Ungdata-undersøkelser viser at rus- og atferdsproblemer blant barn og unge er blitt redusert de siste årene er det fortsatt et område som bør prioriteres. Det er grunn til bekymring at omfanget av psykiske helseplager blant ungdom øker. Mange ungdommer eksperimenterer med narkotika i slutten av videregående skole, og også doping er et problem i denne aldersgruppen.

Forebygging av vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, og et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Forebygging av vold i nære relasjoner krever et nært samarbeid mellom politiet og det kommunale hjelpeapparat, og bør være et sentralt satsingsområde for politirådet.

Vold i nære relasjoner omfatter fysiske, psykiske, seksuelle og materielle overgrep mot en person som voldsutøveren har en nær relasjon til. Det kan handle om overgrep mot nåværende eller tidligere partner, om barn, barnebarn eller andre nære slektningers overgrep mot eldre. Det kan handle om barn som opplever vold i familien og det kan handle om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. I ytterste konsekvens tar denne volden liv. I mange av tilfellene som blant annet handler om partnervold viser undersøkelser at bruk av alkohol eller andre rusmidler har vært inne i bildet.

Regjeringen anbefaler kommunene å utforme lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Disse skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Skal politirådet ha en pådriverfunksjon på den framtidige kriminalitets- og rusforebyggende arena, må arbeid i politirådet prioriteres i langt større grad enn i dag, særlig fra ledernivået ved politistasjoner og lensmannskontorer.  Politiet må bruke ressurser på forebyggende arbeid, opprettholde nærkontakten med befolkningen i nærmiljøet, og fange opp problemer som er under utvikling. Politirådet må brukes som samarbeids- og forebyggende arena for langsiktige, målrettede forebyggende innsatser, samtidig som en i felleskap tar opp dagsaktuelle problemstillinger som krever felles innsats.  

 

En versjon av denne artikkelen har tidligere vært publisert i politiforum.no

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 0aovq3
(Skriv inn koden over.)