There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Plan for rusarbeid i videregående opplæring i Møre og Romsdal - PublicTemplates
 
 

Plan for rusarbeid i videregående opplæring i Møre og Romsdal

Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter rus- Midt–Norge har i perioden 2011 – 2015 samarbeid med sju pilotskoler i Møre og Romsdal om å utarbeide og implementere en «Plan for rusarbeid» for alle de videregående skolene i fylket. Planen er delt inn i tre innsatsområder: forebygging, tidlig innsats og gode rutiner som skal følges ved bekymring og mistanke om rusmisbruk. Hovedmålet med «Plan for rusarbeid» er å skape et trygt og inkluderende miljø gjennom tiltak der alle elevene blir sett og tatt vare på, og dessuten å hjelpe og støtte risiko-elever til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, og på den måten bidra til at de lettere kan fullføre utdanningen sin.

:Rita Valkvæ (2016), seksjonsleder Kompetansesenter rus Midt-Norge.

Utdanning er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. I tillegg er utdanning den aller mest beskyttende faktoren for utsatte barns langsiktige og positive utvikling (Vinnerljung 2013). Et viktig funn er at faktorer utenfor skolen er like viktige årsaker til frafallet som rent skole-interne faktorer. Eksterne faktorer kan være rusmiddelmisbruk eller andre sammensatte psykososiale vansker (Kunnskapssenteret for utdanning 2015).

Kartlegging

I en undersøkelse som Kompetansesenter rus - Midt Norge gjennomførte i 2011 på 17  videregående skolene i Møre og Romsdal kom det frem at 11 av skolene hadde  registrerte elever med rusproblemer ved sin skole fra 2009-2011 og flere av skolene var bekymret for at de på grunn av manglende kunnskap ikke evnet å oppdage elever med problemer tidlig nok. skolene oppga at de hadde gode nok handlingsplaner for hva de skal gjøre når de er bekymret for en elev, men rutinene i disse handlingsplanene var utarbeidet på generelt grunnlag og var ikke spesifikke for rus. Tilsatte fryktet dessuten at rutinene ble praktisert forskjellig. Skolene oppga at praksisen og utøvelsen av rutinene var avhengig av kunnskapen til de tilsatte, hvorvidt rutinene hadde ledelsesforankring, og hvor godt utviklet samarbeidet med det øvrige hjelpeapparatet var. Skolene oppga at de trengte mer kunnskap om hjelpetjenestene i kommune og spesialisthelsetjenesten og kunnskap om metoder i rusforebyggende arbeid.

Forankring

«Plan for rusarbeid» ble utarbeidet av prosjektarbeidsgruppen og godkjent av utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Planen ble så forankret politisk i fylkestinget. Det er fylkeskommunen som nå eier planen og den ligger ute på hjemmesiden til utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, samt på hjemmesiden til pilotskolene. Plan for rusarbeid inngår som en del av arbeidet med å forebygge frafall i videregående opplæring, noe som er en viktig del av gjennomføringsarbeidet i Møre og Romsdal. Målet er at alle de videregående skolene i Møre og Romsdal skal ta i bruk planen.

Verktøy i arbeidet

Arbeidet med «Plan for rusarbeid» i videregående opplæring tok i bruk  verktøy som Helsedirektoratet sin veileder «Fra bekymring til handling Veilederen ble brukt som grunnlag for undersøkelsen i skolene, og den ble også brukt som et viktig verktøy i utarbeidelse i prosessen med å utarbeide «Plan for rusarbeid» og i det videre arbeidet med å implementere planen i pilotskolene. Rundskrivet om skolepersonalets opplysningsplikt til barnevernstjenesten som kom fra Utdanningsdirektoratet i 2012 (Udir-10- 2012 «Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.») legitimerte skolenes ansvar. Støttemateriell - rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter, som Helsedirektoratet ga ut i 2012, er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Flere av skolene i prosjektet har arbeidet for å få dette til. eks Borgund videregående skole. I materiellet pekes det også på andre sentrale elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere og foreldremøter på skolen (Forebygging.no/skole). Volda videregående skole har gjennomført gode eksempler på foreldremøter. Fra 2013 fikk videregående opplæring tilbud om Ungdata gjennom kommunen. Ungdata er et viktig verktøy i arbeidet for å styrke samarbeidet mellom den videregående opplæringen og kommunen om forebyggende oppgaver.

Evaluering

De sju pilotskolene har arbeidet strukturert med å implementere «Plan for rusarbeid» ved sin skole. «Plan for rusarbeid» inneholder gode mål, rutiner og verktøy som skolene kan benytte i sitt daglige arbeid. Hver skole har kartlagt situasjonen ved sin skole, prioritert mål og tiltak de skulle utvikle og gjennomført arbeidsseminar og kompetanseløft. Evalueringa oppsummerer følgende fellesnevnere for de sju skolene.

 

  1. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en felles plan for rusarbeid i videregående opplæring som ligger på fylkets utdanningsavdelings hjemmesider.
  2. Pilotskolene informerer ansatte, foresatte og elever ved skolen om Plan for rusarbeid og om skolens interne planer på området. For eksempel har en skole lagt Plan for rusarbeid inn i informasjonsheftet til elevene.
  3. Kunnskap og kompetanse om temaet rus er satt på dagsordenen på pilotskolene. En av skolene har blant annet lagt spørsmål knyttet til rusrelaterte problemstillinger blant venner og/ eller familie, - og hos eleven selv- inn i samtaleverktøyet til helsesøster ved skolen.
  4. Alle pilotskolene har nå Plan for rusarbeid tilgjengelig på sin hjemmeside.
  5. Alle pilotskolene har fått på plass rutiner og prosedyrer for hva de skal gjøre når de er bekymret for en elev, enten ved at de har revidert tidligere rutiner, eller ved at de har utarbeidet nye.
  6. Pilotskolene opplyser at de har fått i stand et bedre samarbeid med hjelpetjenestene i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.

Veien videre

I fortsettelsen vil nye videregående skoler i fylket få tilbud om samarbeid om et systematisk implementeringsarbeid etter modell fra pilotskolene.

Det blir forsket mye på hva som kan redusere skolefrafall, og i en oversikt som baserer seg på 150 internasjonale studier, vises det til at tiltak for å redusere frafall virker. Ingen enkelttiltak ser ut til å være bedre enn andre, men det som er avgjørende, er at man har kapasitet og kompetanse til å implementere det tiltaket man velger. Det vises også til at valg av tiltak må baseres på både lokale behov og tilgang på ressurser (Wollshcheid og Noonan 2012).

Plan for rusarbeid kan i denne sammenhengen være en del av et større arbeid som kan gjøre en forskjell, slik at flere elver både blir sett og blir tatt vare på, og på den måten kanskje være med på  å hjelpe elever fra å falle ut av videregående opplæring. Planen legger vekt på både hvordan man kan fremme samarbeid mellom kommune og videregående skoler i forebyggende rusmiddelarbeid, og hvordan enkeltpersoner bedre kan handle når de er bekymret for en elev. Selv om det er fylkeskommunen som eier de videregående skolene, er det i kommunen ungdommene bor, og det er her arbeidet naturlig foregår.

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 8388h3
(Skriv inn koden over.)