There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Brukererfaringer ved tvang mot rusmiddelavhengige - PublicTemplates
 
 

Brukererfaringer i saker om tvang mot rusmiddelavhengige

Brukermedvirkning er både en verdi og en arbeidsform for kommunens arbeid med sine brukere. Utgangspunktet er at brukeren både har et ønske om og en kompetanse til å foreta egne valg. Brukermedvirkning innebærer blant annet at mottakeren sikres en rett til å bli hørt når deres hjelpebehov og tiltak vurderes og at de får ulike former for medbestemmelse i beslutninger som gjelder deres eget liv.

 

Av: Ingrid Lundeberg (Post. Doc) og Kristian Mjåland (PhD), 2012, Uni Rokkansenteret.

 

Dette er også sterkt understreket som en forutsetning i arbeidet med saker som handler om tvang mot rusmiddelavhengige med hjemmel av Lov om sosiale tjenester § 6-2, § 6-2a og § 6-3. Samtidig gjør bruk av tvang medvirkningen særlig utfordrende: hvordan skal klienten kunne bli delaktig, motivert eller føle det meningsfylt å bidra til å definere en prosess som i prinsippet kan ende med å bryte med vedkommendes oppfatninger om sin egen situasjon og sitt eget hjelpebehov? Vi skal i det følgende diskutere hvordan kommunen kan tilrettelegge for brukermedvirkning når tvang blir aktuelt ved å ta utgangspunkt i hvordan brukerne selv har erfart bruk av tvang. Både opplevelsen av og resultatet av tvang kan variere ut fra den situasjonen som tvangen blir utført i samt framgangsmåten som benyttes. Vi vil se nærmere på hvilke praksiser, hendelser og episoder knyttet til tvangsprosessen og det ufrivillige institusjonsoppholdet brukerne selv definerer som krenkende, samt hvilke tiltak eller forhold de definerer som avlastende, konstruktivt eller støttende. Som vi skal se er brukermedvirkning i slike saker særlig viktig både fordi den reduserer unødig tvangsbruk, minsker opplevelsen av krenkelse samtidig som at den bedrer muligheten for tvangens både kortsiktige og langsiktige nytte. Vi vil underveise trekke inn eksempler fra vår intervjuundersøkelse av personer som har vært tvangsinnlagt. 

 

Tvang versus frivillighet

Tvang kan defineres og oppleves på mange måter. Vi må skille mellom juridisk tvang, hvordan lovverket definerer situasjonen, og opplevd tvang, hvordan personen opplever situasjonen. Tvang innebærer tilfeller der personer av en eller annen grunn har mistet eller redusert sin evne til autonomi, det vil si evne til å foreta rasjonelle valg. Og - tvang kan både omfatte tilfeller hvor personen sterkt motsetter seg tiltaket og tilfeller hvor pasienten samtykker til innleggelse. Disse ytterpunktene har vi dokumentert i evalueringen: i flere saker har motstand ført til at personen som skal tvangsinnlegges blir hentet på gata med makt av uniformert politi og påsatt håndjern og puttet i varetekt i påvente av at en tvangsplass gjøres klart, i andre saker har personen selv oppsøkt advokat og fremmet sak på eget initiativ og uten sosialkontorets hjelp fordi de så sterkt selv ønsket å bli tvangsinnlagt. Overraskende mange samtykker også tilsynelatende til tvang når saken kommer opp i fylkesnemnda. Det er oppgitt i fylkesnemndsvedtakene at om lag 46 % sier seg enig i tvangsinnleggelsen etter § 6-2, mens 28 % samtykker etter § 6-2a. Flere sier seg enig med sosialtjenesten på grunnlag av en veloverveid beslutningsprosess, noen er blitt utsatt for press eller overtalelser i forhandlinger om å oppnå et mildere tvangsregime, mens andre samtykker fordi et tvangsopphold kan føre til øyeblikkelig institusjonsinnleggelse, mens alternativet er lang venteliste til et frivillig opplegg.  Tvang blir da et virkemiddel for å ”snike i køen”. Imidlertid har ofte graden av motstand sammenheng med i hvilken grad brukeren har vært informert og tatt med på råd før tvangsvedtaket iverksettes.

 

Klikk inn  på høyre side og les kapitlene i resten av artikelen. 

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 160ro4
(Skriv inn koden over.)