There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nyhetsbrev om folkehelsearbeid, mange nye satsninger - PublicTemplates
 
 

Nyhetsbrev om folkehelsearbeid, mange nye satsninger

Helsedirektoratet informerer om nytt innen lokalt og regionalt folkehelsearbeid, regjeringens satsingsområder på folkehelse, brukerveiledning til folkehelseprofilene, seminar sosial ulikhet. Les mer om satsningene

Regjeringens satsingsområder på folkehelse

Innsatsen i folkehelsearbeidet må skje på tvers av sektorer. Regjeringen følger opp dette ved blant annet å satse på oppvekstsvilkår, tilrettelegging for sunne valg, sosial inkludering og aktiv aldring.

«For å lykkes med folkehelsearbeidet understreker Regjeringen at vi må vi mobilisere alle sektorer. Det handler om å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår, utjevne sosiale helseforskjeller, tilrettelegge for fysisk aktivitet og legge til rette for deltakelse i felleskap» sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I statsbudsjettet for 2016, statsbudsjettet, foreslår Regjeringen å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, øke antall psykologer i kommunene, heve kompetansen i barnehager og skoler, øke bevilgningene til friluftsliv og mobilisere mot ensomhet.

Norske kommuner er forbilder innen folkehelse

Kommunene Trondheim, Frøya og Levanger var nylig utstillingsvindu for en polsk delegasjon av helseledere, -administratorer og fagfolk under et ukelangt besøk i Midt-Norge.

Besøket var en del av Norges arbeid med EØS-midlene og det bilaterale samarbeidet mellom Polen og Norge. 76 millioner euro er satt av til arbeid for å utjevne sosiale helseforskjeller i Polen, styrke nyfødt- og eldrehelse, samt tiltak for å møte den demografiske utviklingen med stadig flere eldre.

Flere norske kommuner, fylkeskommuner, forskningsmiljø og andre har mulighet til å inngå samarbeid med aktører i Polen gjennom de bilaterale EØS-midlene.

Kontaktperson: Otto Christian Rø, Helsedirektoratet, Avdeling Global helse, e-post: ocr@helsedir.no

 

Brukerveiledning til folkehelseprofilene

Folkehelseinstituttet (FHI) har videreutviklet veiledningen til bruk av folkehelseprofilene. På bakgrunn av spørsmål fra kommuner og fylkeskommuner om råd og tips til hvordan profilene kan vurderes har de skrevet følgende artikkel: «De første vurderingene – slik kan du bruke folkehelseprofilene».

 

KS har utviklet aktørkart og dialogverktøy til bruk i folkehelsearbeidet

Verktøyene er utviklet i samarbeid med deltakere i læringsnettverk for folkehelse, og skal videreutvikles i tett samarbeid med kommuner og fylkeskommuner. Aktørkartet gir oversikt over relevante nasjonale aktører på området. Kartet introduserer aktuelle aktører og gir en kort forklaring til hva de ulike aktørene bidrar med.  

Dialogverktøyet er ment som hjelp til å fasilitere diskusjon i møter. Verktøyet er utviklet for at grupper på tvers av organisasjoner sammen skal forstå utfordringer og legge planer for å løse dem. Eierskap og forankring på tvers er viktig for at kommunen skal lykkes med det strategiske folkehelsearbeidet.

Saltpartnerskapet signert

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. For mye salt fører til økt blodtrykk, og økt blodtrykk øker risikoen for hjerte-/karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag.

Innen 2018 skal saltinntaket i Norge reduseres med 15 prosent. Helsedirektoratet lanserte i juni 2014 sin tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkningen. Ett av tiltakene i planen er «Saltpartnerskapet». To av hovedmålene for partnerskapet er:

  • å øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse
  • å redusere mengden salt i bearbeidet mat

Saltpartnerskapet ble lansert 5. oktober i år, med en signering av en avtale som formaliserer samarbeid på tvers av norske myndigheter, organisasjoner og næringsliv.

Som et første konkret prosjekt har bedrifter innen samme bransje i felleskap utarbeidet mål for saltinnhold i ca. 100 matvarekategorier.

Serveringsbransjen skal blant annet arbeide med saltkriterier ved innkjøp, kompetansehevning hos de som tilbereder maten og utvikle måltider med mindre salt.

I tillegg er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og informasjon til forbrukere sentrale oppgaver.

Kontaktperson: Amandine Langlait, avd. befolkningsrettet folkehelsearbeid, epost: Amandine.Lamglait@helsedir.no

 

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Helsedirektoratet har lansert revidert retningslinje for mat og måltider i skolen. En oppdatert faglig retningslinje for skolemåltidet skal gjøre det enklere for kommuner, fylkeskommuner og skoleledelse å finne de gode grepene for å bedre elevenes måltider. De tidligere retningslinjene fra 2003 reflekterte ikke spennet i skoletilbud og rutiner godt nok. Den nye retningslinjen er en tredelt retningslinje med tilpasninger til hvert skoleslag; barneskole og SFO, ungdomsskole og videregående skole. I tillegg er teksten mer omfattende med utdypning av anbefalingene, faglig begrunnelse og praktiske eksempler på gjennomføring av anbefalingene. Som et ledd i implementeringen vil det arrangeres regionale konferanser. Helsedirektoratet ønsker å delta dersom det allerede er planlagt konferanser hvor mat og måltider i skolen kan være et tema. Ta kontakt med Mari H. Kårstad ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet E-post: Mari.Helene.Karstad@hib.no for tips om konferanser.

Kontaktperson: Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet avd. Oppvekst og aldring E-post: Eva.Rustad.de.Brisis@helsedir.no

 

Nytt materiell om Helsedirektoratets kostråd

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Nå foreligger en ny brosjyre som konkretiserer Helsedirektoratets 12 kostråd. Rådene kan brukes til veiledning og inspirasjon for sunn matglede og kan bestilles her: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsedirektoratets-kostrad

Materiellet er tilpasset alle grupper i befolkningen.

Kontaktperson: Anita Thorolvsen Munch, avd. Befolkningsrettet folkehelsearbeid, Helsedirektoratet. E- post: anthm@helsedir.no

 

Ny felles nettportal for sju regionale kompetansesentre på rusfeltet

De syv regionale kompetansesentrene innen rus har fått ny felles nettportal. Kompetansesentrene finansieres av Helsedirektoratet. Sentrenes samfunnsoppdrag er å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir vektlagt. Vi skal gjennom kunnskapsformidling bidra til arbeid på tvers av sektorer og tilby implementeringsstøtte slik at praksisfeltet kan ta i bruk kunnskapsbaserte og effektive tiltak og metoder. Nettportalen henviser til hvert regionale nettsted for KoRus. Her kan du lese mer om KoRus: http://kompetansesenterrus.no

Kontaktperson: Jon Nysted, Helsedirektoratet, avd. Levekår og helse E-post: jon.nysted@helsedir.no             

 

Ny WHOstrategi om fysisk aktivitet

Verdens helseorganisasjon i Europa vedtok på regionalkomiteen møte i Vilnius 16. september en strategi for økt fysisk aktivitet og redusert stillesitting i Europa. Det er i strategien et tydelig fokus på behovet av ledelse og koordinert innsats nasjonalt, regional og lokalt.  Strategien poengterer at rolleavklaringer, tydelige ansvarsområder, måloppnåelse og koordinering av arbeid er sentralt for vellykket politikk på området. Samordning på tvers av sektorer og arenaer vurderes å være avgjørende. Det må blant annet arbeides med å redusere sosiale forskjeller og senke barrierene for å delta i fysisk aktivitet. Strategien ser på fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv og kommer med konkrete forslag til innsatser og tiltak innen blant annet helsetjenesten, transport, nærmiljø, barnehage, skole og arbeidsliv. Videre er blant annet kunnskapsbasert arbeid, kompetansehevende tiltak, bruk av økonomiske virkemidler og kartleggingsarbeid er omtalt. Arbeidet er en del av oppfølgningen av arbeidet med ikke smittsomme sykdommer og Health 2020. Rapporten finnes her.

Kontaktperson: Olov Belander, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse. E-post: olb@helsedir.no

Ny nasjonal kartlegging av fysisk aktivitet voksne og eldre

Rapporten inneholder unike norske data hvor fysisk aktivitet og sedat tid på rundt 5 000 voksne og eldre er registrert med aktivitetsmåler og spørreskjema. Undersøkelsen inneholder et tverrsnitts utvalg, samtidig som deltagerne fra 2008–2009-undersøkelsen ble spurt om å delta igjen. Vi ser en svak positiv trend i total aktivitet og andelen som oppfyller anbefalingene sammenlignet med forrige undersøkelse. Kun 32% av de voksne minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet, flere kvinner oppfyller minimums anbefalingene 34% sammenlignet med menn 29%. Det er sosiale forskjeller i aktivitetsnivå og det totale aktivitetsnivået i befolkningen er lavt, og drøyt 60 % av dagen brukes i ro. I rapporten finnes mye interessant informasjon om aktivitetsnivået til voksne og eldre. Rapporten finnes her.

Kontaktperson: Olov Belander, Helsedirektoratet, avd. miljø og helse. E-post: olb@helsedir.no

Eldrepolitikk er mer enn sykehjemsplasser

I valgkampen var eldrepolitikk særlig konsentrert rundt eldreomsorg. Statens seniorråd er opptatt av at eldrepolitikk er mer enn sykehjemsplasser. Eldre er en gruppe enkeltindivider like forskjellige fra hverandre som den yngre delen av befolkningen.

Statens seniorråd vil derfor arbeide for å endre synet på eldres plass i arbeids- og samfunnsliv, og fokuserer særlig på en sunn og aktiv aldring.  

Kontakt: Statens.seniorrad@helsedir.no, www.seniorporten.no

 

SEMINARER OG KONFERANSER:

Psykisk helse og livskvalitet i et folkehelseperspektiv

Helsedirektoratet inviterer alle interesserte i psykisk helse og lokal samfunnsutvikling til et fagseminar 25. november. Dette er et relativt nytt område av folkehelsearbeidet som holder på å ta form både lokalt og nasjonalt.

Foruten samarbeid med fag- og forskningsmiljøer, har Helsedirektoratet fått innspill fra kommuner og bydeler i arbeidet med hvordan man lokalt kan fremme god psykisk helse og livskvalitet i befolkningen.

Formålet med fagseminaret er å vise frem kommuners arbeid med tiltak og samfunnsutvikling som styrker befolkningens psykiske helse og trivsel.

Velkommen til en innholdsrik dag! Seminaret skal være i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2.

Påmelding: https://response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/psykiskfolkehelse/

Frist for påmelding er fredag 13.11.

Frokostseminar om psykisk helse i folkehelsearbeidet: sosial ulikhet

8.desember kl 0830-1000 i Universitetsgata 2, Auditoriet.

Regjeringen har i flere år hatt som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet og vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper mestring og muligheter.

Psykososiale faktorer som sosial støtte, deltakelse og medvirkning spiller en viktig rolle for menneskers helse og livskvalitet. Vi trenger kunnskap om hvordan slike forhold er fordelt i befolkningen. SSB har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en analyse av sosial ulikhet i sosial støtte, kontakt og deltagelse, forsker Anders Barstad vil legge frem funn fra rapporten.

Lavere sosioøkonomisk status har blitt satt i sammenheng med høyere forekomst av en rekke ulike helseplager og økt dødelighet. Tormod Bøe ved RKBU Vest har gjort en oppsummering av ledende teoretiske perspektiver innenfor den psykologiske forskningen om sammenhengen mellom lav sosioøkonomisk status og psykiske vansker hos barn og unge.

Påmelding: https://response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/gi6b0wfqci/

Erfaringskonferanse om tilskuddsordningen «Aktivitetssentra for seniorer og eldre»

Helsedirektoratet skal også i høst arrangere en erfaringskonferanse om tilskuddsordningen for å spre erfaringene fra prosjektene og inspirere til nye gode prosjekter. «Tilbakemeldingene fra fjorårets konferanse var så positive at vi ønsker å gjenta dette i år også», sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. Målet med tilskuddsordningen for 2014 var å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning. Forskjellige tilskuddsmottakere fra 2014 vil presentere sine prosjekter og erfaringer med arbeidet med å skape aktivitet og sosialt fellesskap for seniorer og eldre. Målgruppen for erfaringskonferansen er de som jobber med seniorer og eldre i kommuner, fylkeskommuner og hos fylkesmenn, eldreråd i kommuner og fylker, folkehelserådgivere/-koordinatorer, helse- og omsorgsrådgivere og frivillige organisasjoner. Erfaringskonferansen avholdes på Oslo Kongressenter 2. november 2015 og påmeldingsfristen er 23. oktober. Det er begrenset med plass, så derfor er det fint med hurtig påmelding.

Se: Informasjon, foreløpig program og påmeldingsskjema

Kontaktpersoner: Christina Hildonen og Eva Irene Holt, Helsedirektoratet, avd. oppvekst og aldring. E-post: christina.hildonen@helsedir.no: Eva.Irene.Holt@helsedir.no

 

Kommunal frivillighetspolitikk

KS inviterer til KS frivillighetskonferanse 2. desember 2015. Kommunal frivillighetspolitikk er på agendaen. 

Konferansen vil gi kunnskap om ny politikk på feltet. Konferansen vil også gi innsikt i gode eksempler på god frivillighetspolitikk og spennende prosjekter.

Påmeldingsfrist 15. november, se program her: http://ksk.event123.no/Frivillighetskonferansen2015/hjem.cfm

 

RAPPORTER:

Rapport fra NOVA om det forebyggende helsearbeidet i kommunene

Velferdsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus (NOVA) har utgitt en rapport om det forebyggende helsearbeidet i kommunene. I rapporten presenteres funn fra en delstudie som inngår i prosjektet «Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner». Hensikten med rapporten er å belyse hvorvidt Samhandlingsreformen har påvirket prioritering og koordinering innenfor det kommunale forebyggende helsearbeidet i perioden 2013–2015. Det fokuseres på tre tema: (1) det kommunale planverket, (2) organisering og ressursbruk, og (3) utforming av folkehelsetiltak. Rapporten, og et sammendrag av publikasjonen, kan lastes ned her.

Rapport fra NIBR om samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå

Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utgitt en rapport om samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I rapporten diskuteres: Hva er forutsetningene for at en nettverks- eller partnerskapslogikk skal virke, og hvordan kan man videreutvikle rollen som regional samfunnsutvikler gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging? Se rapporten her.

Resultater fra erfaringsfylkeprosjektet – sluttrapporter og produkter

Helsedirektoratet har hatt et samarbeid (2014-2015) med tre av landets fylkeskommuner – Vestfold, Østfold og Sør-Trøndelag – for å utvikle kunnskap, verktøy og metoder for praktisk folkehelsearbeid på følgende tre områder:

  1. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  2. Oppfølging av overordnede folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner
  3. Helsekonsekvensutredninger

Fylkeskommunene har involvert kommuner i sine regioner i arbeidet. I tillegg har ulike forskningsmiljø fulgt hvert sitt prosjekt og laget kunnskapsoppsummeringer, samt evaluert arbeidet som har vært gjort i fylkeskommunene. Rapporter og materiale som har blitt utviklet i hvert prosjekt finnes her:

  1. Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR): Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Les mer her: https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Folkehelse/Helsestatistikk/
  2. Sør- Trøndelag fylkeskommune og NTNU Samfunnsforskning: Oppfølging av overordnede folkehelsemål i økonomi- og virksomhetsplaner. Les mer her: http://www.stfk.no/no/Nyheter-Internett/Folkehelsearbeid-i-kommunene-gjor-mye-bra-men-ma-fortsatt-samordnes-bedre/
  3. Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold: Helsekonsekvensutredninger. Les mer her: http://www.ostfoldhelsa.no/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=2

KAMPANJER:

Slutta appen vant teknologiens Oscar!
Slutta appen var nominert til «Digital Communication Award 2015» i kategorien Mobile and apps, sammen med Audi, Microsoft, Turkcell, Online Schreibgeraete og Akzo Nobel. Begrunnelse for prisen: “The Digital Communication Award honour outstanding achievements, professional campaigning and strategic thinking in online communication.”

Seniorrådgiver Ove Jørgensen presenterte appen for juryen i Berlin 25. september, og stakk av med seieren.  Les nyhetssaken på Helsedirektoratet.no: https://helsedirektoratet.no/nyheter/slutta-vant-pris-for-beste-app  Les om prisen her: http://www.digital-awards.eu/

Snuskampanje for ungdom

Helsedirektoratets snuskampanje rettet mot ungdom er i gang og varer til midten av november. Ruccola-avhengige Trond og hermetikk-avhengige Carl og Eva skal skape oppmerksomhet blant 13-16 åringer og få færre til å starte å snuse. Hovedbudskapet er at snus gjør deg avhengig, gir forandringer i munnen og øker risikoen for å få kreft. Det har som kjent vært en sterk økning i snusbruk blant unge de siste ti årene. 18 prosent av unge i alderen 16-24 år bruker snus daglig (rundt 110 000 personer). I tillegg er det 8 prosent som bruker snus av og til. Gjennomsnittsalderen for å prøve ut snus er 16 år. Kampanjen vil hovedsakelig gå i digitale kanaler som Youtube, Facebook og Spotify og på kino. Lik og del og filmene våre!

Spørsmål om kampanjen kan rettes til Anen Kathrine Aambø, anaam@helsedir.no

Avhengig av ruccola https://www.youtube.com/watch?v=XIgiXqIH2F4&index=1&list=PLS9Dbtm5qG5UaDBo7owdvcpbJzfqqz9AG

Avhengig av hermetikk

https://www.youtube.com/watch?v=QcbsD-9bJ1w&index=5&list=PLS9Dbtm5qG5UaDBo7owdvcpbJzfqqz9AG

 

Åpenbart Påvirket 2015

Alkoholkampanjen «Åpenbart påvirket» vil for tredje år på rad kjøres ut i slutten av november. Målet med kampanjen er å øke forståelsen for og oppslutningen om skjenkebestemmelsene i alkoholloven, og dermed bidra til å redusere alkoholrelatert vold og skader i utelivet.

Kampanjene fra 2013 og 2014 videreføres i år med sterkere fokus på hva det vil si å være åpenbart påvirket, og hvilke konsekvenser dette innebærer. En viktig målsetting er å formidle at både bransjen og gjestene som går på byen har et felles ansvar for et trygt og hyggelig uteliv. Kampanjen er forankret i direktoratets alkoholrelaterte folkehelsearbeid, og spesielt satsingen Ansvarlig alkoholhåndtering.

For å nå bedre ut mot studenter har Helsedirektoratet denne høsten i tillegg hatt en kampanje i den annonsebaserte gratisavisen Natt & Dag. Dette er fordi vi ser at studentene har en økning i alkoholforbruk, samtidig som de har et annet drikkemønster og andre drikkevaner enn ellers i befolkningen. Målet er å formidle måtehold sagt med studentenes egne ord via studentenes egne kanaler.

Kontaktpersoner: Hedda Refsum Hedda.Refsum@helsedir.no og Maj Berger Sæther mbs@helsedir.no

Bestill nytt barmateriell fra Helsedirektoratet

I forbindelse med kampanjen Åpenbart påvirket og den videre satsingen på Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) har Helsedirektoratet laget gratis materiell som kan hjelpe skjenkestedene i arbeidet med å overholde alkoholloven. Dette er blant annet barmatter og informasjonsmateriell. Materiellet kan bestilles fra trykksak@helsedir.no

Kontaktperson: Mette Jansen Wannerstedt Mette.Jansen.Wannerstedt@helsedir.no

 

Nøkkelhullet utgjør en forskjell – ny kampanje

Ved å bytte ut vanlige matvarer med nøkkelhullsmerkede matvarer der det er mulig, vil man kunne oppnå anbefalt nivå av både mettet fett og kostfiber i kosten. Den 6. november lanserer Helsedirektoratet kampanje på Nøkkelhullet. Kampanjen er del av et langsiktig kommunikasjonsarbeid for å øke kunnskapen om Nøkkelhullet, og hvilken betydning det har for kostholdet, å velge nøkkelhullsmerkede matvarer. 

Det er utviklet materiell som kan bestilles eller vises til: faktaark om Nøkkelhullet/kostrådene, ny nøkkelhullsbrosjyre, fire filmer, samt egne nettsider.

Undervisningsmateriell er også tilgjengelig. Spre gjerne film og materiell til samarbeidspartnere. Materiellet finner dere her: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkelhullet-enkelt-a-velge-sunnere

For mer informasjon om Nøkkelhullet: https://helsenorge.no/sok/#k=n%c3%b8kkelhullet

Kontaktperson: Anita Thorolvsen Munch, avd. Befolkningsrettet folkehelsearbeid, Helsedirektoratet. E- post: anthm@helsedir.no

Følg Små grep, stor forskjell på facebook: www.facebook.com/smaagrep

 

Kampanje på salt
I forbindelse med lanseringen av saltpartnerskapet (se tidligere i nyhetsbrevet) kjører Helsedirektoratet i oktober en kampanje om salt.

Kampanjen har som mål å øke bevisstheten i befolkningen om eget saltinntak og hvordan man kan redusere saltforbruket: i handlesituasjon (i butikk og KBS), ved å etterspørre (forbrukermakt), og hjemme i eget kjøkken.

Høstens kampanje er en del av helsemyndighetenes langsiktige kommunikasjonssatsing «Små grep, stor forskjell».

Blant kampanjemateriellet er informasjon på nett, annonser og filmer. Alt materiell er tilgjengelig for deling, dersom det er ønskelig.

Kontaktperson: Anita Thorolvsen Munch, avd. befolkningsrettet folkehelsearbeid, epost: anthm@helsedir.no

Følg Små grep, stor forskjell på facebook: www.facebook.com/smaagrep

 

Nyttige lenker - folkehelsearbeid

Diverse - lokalt folkehelsearbeid: http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/folkehelsearbeid-i-kommunen

  • Helse- og omsorgsdepartementet

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse.html?id=10877

http://sunnekommuner.no/

Del denne saken

Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 5i564m
(Skriv inn koden over.)