Aktuelt

Aktuelle saker fra kommunetorget

Kommunerusprisen 2017 – invitasjon

[30.05.2016 Redaksjonen]

Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.

Hvordan koble folkehelse og planlegging?

[10.05.2016 Redaksjonen]

Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell

«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging

[27.04.2016 Redaksjonen]

"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark.

:John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.

 

Interessegrupper bruker forskning for å påvirke lokal alkoholpolitikk, nytt fra Folkehelseinstituttet.

[08.04.2016 Redaksjonen]

Ulike interessegrupper plukker forskningsresultater som støtter egne standpunkter og strategier for å påvirke beslutninger om skjenketider for alkohol.

Tiltak for tryggere salg og skjenking – se film og verktøy

[04.04.2016 Redaksjonen]

Å drive et salgs- eller skjenkested innebærer et stort ansvar. Alkoholloven krever blant annet at det ikke skal selges eller serveres alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer.

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid fra Helsedirektoratet

[04.03.2016 Redaksjonen]

Dette nyhtesbrevet retter seg til landets fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, og inneholder informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.

Nye retningslinjer for rusfeltet - bidrag fra brukere og fagfolk

[03.03.2016 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som lanseres i dag. Fagfolk og brukere har deltatt i arbeidet.

Gratis studium i kommune- og samfunnsplan- legging med helseperspektiv

[22.02.2016 Redaksjonen]

Vil du styrke helseperspektivet i kommunal planlegging? KS tilbyr gratis deltidsutdanning (master - emne) i kommune- og samfunnsplanlegging med 30 studiepoeng på 4 utdanningssteder også i 2016 - 2017.

Veivisere i lokale folkehelsetiltak

[18.02.2016 Redaksjonen]

Helsedirektoratet har nå tilrettelagt et område kalt, " veivisere i lokale folkehelsetiltak". Her finner du praktiske hjelpemidler til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Nye folkehelse- indikatorar for 2016

[09.02.2016 Redaksjonen]

TILSKUDD TIL KOMMUNALE RUSFOREBYGGENDE KOORDINATORER 2016 - SLT-MODELLEN

[28.01.2016 Redaksjonen]

Formålet med tilskuddsordningen:

Stimulere til samordning av kommunalt rus-, kriminalitets-, og voldsforebyggende arbeid, der det forebyggende arbeidet skal spisses mot kunnskapsbaserte tiltak overfor risikoutsatte barn, ungdom og foreldre. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

God gjennomsnitt- helse og uakseptable sosiale forskjeller - ny rapport

[20.01.2016 Redaksjonen]

Den norske gjennomsnittshelsa er god. Vi lever lenger og har flere leveår med god helse enn tidligere. Samtidig har vi fremdeles uakseptable sosiale forskjeller i helse.

RUS OG PSYKISK HELSE – 2016, konferanse 8. - 10. februar i Oslo

[13.01.2016 Redaksjonen]

RUS OG PSYKISK HELSE - 2016 blir arrangert 8. - 10. februar i Oslo kongressenter. Kongressens hovedprogram nærmer seg nå ferdigstillelse, og vil være klart til "release" 20. juni. Kongressens fagfelt - rus og psykisk helse - er et svært bredspektret fagområde som inkluderer mange ulike fagdisipliner, -fra forebygging til kompliserte og langvarige behandlingsregimer.

Endringer i alkoholloven om reklame og prikktildeling

[05.01.2016 Redaksjonen]

Nye tiltak for tryggere salg og skjenking – se film og verktøy

[15.12.2015 Redaksjonen]

Å drive et salgs- eller skjenkested innebærer et stort ansvar. Alkoholloven krever blant annet at det ikke skal selges eller serveres alkohol til mindreårige eller åpenbart påvirkede personer.

Alkoholkampanjen «Åpenbart påvirket»

[15.12.2015 Redaksjonen]

Helsedirektoratet retter med kampanjen «Åpenbart påvirket» oppmerksomheten mot skjenkereglene blant folk som går på byen.

Planhjelp i arbeidet med samhandlings reformen,ny portal

[02.12.2015 Redaksjonen]

Nettportalen, helomplan.no, er utviklet for å styrke kommunenes planleggingskompetanse knyttet til implementering av samhandlingsreformen.

Handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg 21- strategien

[25.11.2015 Redaksjonen]

Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg 21-strategien

Forsking og innovasjon i helse og omsorg (2015–2018)

Helse- og omsorgssektoren er ein stor og viktig samfunnssektor, der ny kunnskap, ny teknologi og demografisk utvikling fører til rask og omfattande endring. Regjeringa vil setje pasientane og deira behov i sentrum for desse endringane.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan en del av folkehelsearbeidet

[20.11.2015 Redaksjonen]

Ny opptrappingsplan for rusfeltet

[13.11.2015 Redaksjonen]

Opptrappingsplanen 2016-2020 omhandler tre innsatsområder: tidlig innsats for å forebyggende rusavhengighet, behandling og oppfølgingstjenester, som bolig og arbeid, i etterkant av behandling. Hovedinnsatsen er rettet mot kommunene.

Tilskudd til rusmiddelforebygging for frivillige organisasjoner

[11.11.2015 Redaksjonen]

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsmidler som skal støtte opp om frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.Søknadsfrist er 15.desember 2015

Endringer i alkoholreklameforbudet

[04.11.2015 Redaksjonen]

Reklameforbudet mot alkohol justeres. Målet er å gjøre det lettere for bransjen å forholde seg til regelverket. Endringene trer i kraft 1. november 2015.

Nyhetsbrev om folkehelsearbeid, mange nye satsninger

[21.10.2015 Redaksjonen]

Helsedirektoratet informerer om nytt innen lokalt og regionalt folkehelsearbeid, regjeringens satsingsområder på folkehelse, brukerveiledning til folkehelseprofilene, seminar sosial ulikhet. Les mer om satsningene

Nye verktøy fra KS i folkehelsearbeidet

[21.10.2015 Redaksjonen]

KS har utviklet aktørkart og dialogverktøy til bruk i folkehelsearbeidet

Kommunedelplan for folkehelse Fredrikstad

[19.10.2015 Redaksjonen]

Fredrikstad kommune har ferdigstilt kommunedelplan for folkehelse 2015-2018. Overordnet mål med planen er bedret folkehelse og redusert sosial ulikhet i helse.

1 2 3 4 5 6 7 8 > »
Fremhevet tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Siste aktuelle saker
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Kommunerusprisen 2017 – invitasjon
Under Ruskonferansen neste år vil rusbehandlingen i Midt-Norge og KS dele ut Kommunerusprisen. Ruskonferansen 2017 er en nasjonal konferanse med inntil 600 deltakere som arrangeres i Trondheim 29. og 30. mars.
/Aktuelt/Kommunerusprisen-2017--invitasjon/
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Hvordan koble folkehelse og planlegging?
Redaksjonen får jevnlig spørsmål om folkehelse og planlegging. Her får du tips og råd gjennom en "klikkbar" modell
/Aktuelt/Hvordan-koble-folkehelse-og-planlegging/
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging
"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål. Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger, har tidligere på kommunetorget.no tatt for seg etiske utfordringer i planleggingen. I denne artikkelen ser han nærmere på «svake røster» og deres muligheter for involvering i kommunal planlegging. Pløger henter flere av sine erfaringer og eksempler fra Danmark. :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo.  
/Aktuelt/Svake-roster-og-hvordan-involvere-disse-i-kommunal-planlegging/
Utforsk tema
Utforsk tema
Kommunal planlegging
Her får du et innblikk i og perspektiver på hva kommunal planlegging er, samt hvorfor og hvordan planlegge i kommuner. Samfunnsplanlegging er vektlagt, med eksempler fra helse- og sosialfeltet.
Utforsk tema
Folkehelse i kommunal planlegging
Her vil du finne tips, praksiserfaringer og verktøy til å planlegge og iverksette folkehelsearbeid i din kommune.   Koblingsprosessen mellom folkehelse og plan er sentral i dette arbeidet, den kan du få innblikk i  HER
Utforsk tema
Corona tiltak
Utforsk tema
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Kommuner kan integrere lokalt rusarbeid i folkehelsesastningen, eller også utarbeide en egen rusmiddelpoltisk handlingsplan. Dette avhenger ofte av utfordringsbildet på området. Her får du hjelp hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan.
Utforsk tema
Lokalt rusarbeid
Lokalt rusarbeid setter brukerne i sentrum og omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Her vil du finne råd og tips på hvordan du systematisk og planmessig kan arbeide med lokalt rusarbeid.
Utforsk tema
Ansvarlig alkoholhåndtering
Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken. Det handler også om innsatser for å unngå skjenking til mindreårige, overskjenking og vold.
Kronikker og artikler
Publisert 27.05.2016 ‐ Silje C Wangberg 2016, professor UiT, Norges arktiske universitet og seniorrådgiver ved KoRus-Nord.
Publisert 20.05.2016 ‐ Helge Fredriksen (2016), spesialkonsulent Kompetansesenter rus - region Sør (KoRus - Sør)
Publisert 27.04.2016 ‐ :John Pløger (2016), professor, Norsk institutt for kulturminneforskning
Publisert 06.04.2016 ‐ Silje C Wangberg (2016), professor UiT – Norges arktiske universitet, seniorrådgiver KoRus-Nord
Publisert 18.03.2016 ‐ Øystein Gravrok (2016) seniorrådgiver KoRus-Nord og Bjørn Hauger ,Sareptas
 
 

Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt. Tjenesten er initiert av Helsedirektoratet. Nettstedet er utviklet og drives av Kompetansesenter rus, Nord Norge (KoRus Nord).

Les mer info om Kommunetorget.no →

Lukk

Tips en venn

Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 600f0o
(Skriv inn koden over.)